ODLAHČOVACIA SLUŽBA:

Je obec povinná zabezpečovať odľahčovaciu službu, aj keď nemá dostatok financií na prijímanie ďalších opatrovateliek v rámci terénnej služby?

Obec je povinná poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie sociálnych služieb v rozsahu jej pôsobnosti. Nedostatok finančných prostriedkov nemôže byť dôvodom pre zamietnutie poskytovania sociálnej služby alebo jej zabezpečenie. Navyše odľahčovacia služba sa zabezpečuje prostredníctvom opatrovateľskej služby iba v prípade, že si opatrovaný túto sociálnu službu vyberie. Odľahčovacia služba môže byť poskytnutá alebo zabezpečená aj prostredníctvom sociálnej služby v zariadení ambulantnou alebo pobytovou formou, v závislosti od výberu opatrovaného.

Môže byť opatrovateľská služba poskytovaná aj popri príspevku na opatrovanie poskytovanému osobe, ktorá opatruje odkázanú osobu?

Áno, je možné opatrovateľskú službu v rozsahu najviac osem hodín mesačne poskytovať aj tomu občanovi, ktorého opatruje osoba v rámci príspevku na opatrovanie. Pôjde najmä o situácie, keď si opatrovateľ potrebuje vybaviť úradné záležitosti alebo si chce napríklad obstarať ďalšie osobné záležitosti, napríklad urobiť nákupy, navštíviť lekára a podobne, čo však neznamená, že počas poskytovania opatrovateľskej služby musí byť reálne mimo domácnosti opatrovaného. Rovnako však môže ísť o situácie, keď pri niektorých úkonoch potrebuje opatrovateľ pomoc pri poskytnutí pomoci a podpory opatrovanému, napr. pomoc pri celkovom kúpeli vo vani z dôvodu vyššej telesnej hmotnosti opatrovaného a podobne.

Autor: Klára Dynisová