Používame súbory cookie k analýze návštevnosti a aby sme mohli naše webové stránky lepšie prispôsobiť Vašim potrebám. Používaním našich webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na Vašom počítači, tablete alebo smartfóne.

Stanovy

STANOVY
KOMORA OPATROVATELIEK SLOVENSKA (KOS)

 

I.
Názov, sídlo, právne postavenie, pôsobnosť

 1. KOMORA OPATROVATELIEK SLOVENSKA, občianske združenie, ďalej len Komora, je občianskym združením.
 2. Sídlom Komory je Fedákova 5, 841 02 Bratislava.
 3. V slovenskom jazyku sa ako označenie Komory používa aj skratka KOS.
 4. Komora pôsobí na území Slovenskej republiky.

 

II.
Predmet činnosti

 1. Komora je nezávislé, profesijné a záujmové združenie fyzických osôb, ktoré oficiálne pracujú v sociálnych službách ako opatrovateľky – opatrovatelia, alebo sanitárky - sanitári, alebo majú ukončený oficiálny opatrovateľský kurz a pracujú v sociálnych službách na inej pozícii, alebo sú odborníkmi v sociálnych službách minimálne s 5 ročnou praxou v sociálnych službách. Cieľom Komory je hájiť oprávnené záujmy a práva svojich členiek a členov a pomáhať svojim členom pri poskytovaní kvalitných sociálnych služieb pre prijímateľov sociálnych služieb. Tento cieľ bude Komora plniť tým, že:
  1. bude presadzovať spoločné stanoviská a potreby svojich členov
  2. bude formulovať a presadzovať spoločné záujmy svojich členov, smerom k zástupcom ich zamestnávateľov, samospráve a k štátu, ako aj vo verejnosti
  3. bude sprostredkovávať rozširovanie odborných, legislatívnych, vedeckých a výskumných poznatkov a skúseností súvisiacich s poskytovaním sociálnych služieb a opatrovania odkázaných ľudí,
  4. bude organizovať, sprostredkovávať, alebo zabezpečovať študijnú, vzdelávaciu a informačnú a činnosť pre svojich členov
  5. bude v prípade nutnosti a finančných možností Komory poskytovať právne poradenstvo a pomoc svojim členom

 

III.
Členstvo, vznik a zánik

 1. Členstvo v Komore je dobrovoľné.
 2. Členom Komory môže byť:
  1. fyzická osoba, vykonávajúca oficiálne povolanie opatrovateľky v sociálnych službách (terénnych, alebo rezidenčných) s riadne ukončeným oficiálnym kurzom pre opatrovateľky, teda opatrovateľka, alebo opatrovateľ
  2. fyzická osoba, vykonávajúca oficiálne povolanie sanitárky - sanitára v sociálnych službách (terénnych, alebo rezidenčných) s riadne ukončeným nutným vzdelaním
  3. fyzická osoba, s ukončeným oficiálnym opatrovateľským kurzom, ktorá je zamestnaná v sociálnych službách aj na inej pozícii, než je pozícia opatrovateľky
  4. fyzická osoba, s ukončeným oficiálnym opatrovateľským kurzom, pôsobiaca v sociálnych službách ako odborník a s praxou minimálne 5 rokov v sociálnych službách
 3. Členstvo v Komore môže vzniká na základe doručenia písomnej prihlášky fyzickej osoby na adresu Komory a následným schválením predsedníctva Komory a zaplatením ročného členského príspevku. Pokiaľ predsedníctvo neprejedná prihlášku do 90 dní od prijatia, považuje sa prihláška za schválenú.
 4. Členstvo v Komore zaniká:
  1. smrťou člena
  2. dobrovoľným vystúpením člena za ktoré sa považuje písomné doručenie vzdania sa členstva
  3. rozhodnutím predsedníctva Komory z dôvodu porušenia Stanov Komory. Tomuto aktu predchádza pozastavenie členstva vrátane výkonu členských práv na základe rozhodnutia najmenej 2/3 členov predsedníctva. Člen má právo sa pred hlasovaním o vylúčení vyjadriť,
  4. neuhradením členského príspevku , aj keď bol člen upozornený na povinnosť uhradiť členské a túto nesplnil do 30 dní od upozornenia. O zrušení členstva rozhoduje predsedníctvo,
  5. členstvo zaniká 2/3 uznesením predsedníctva Komory o zrušení členstva,
  6. zánikom členstva nevzniká právo na vrátenie členského, ani jeho časti, ani iného majetkového vysporiadania.

 

IV.
Práva a povinnosti členov

 1. Člen má právo:
  1. voliť a byť volený do orgánov Komory a navrhovať kandidátov,
  2. podávať návrhy, odporúčania a žiadosti orgánom Komory,
  3. využívať materiálne a technické prostriedky, ktoré vlastní Komora,
  4. byť informovaný o činnosti Komory,
  5. byť informovaný o výsledkoch rokovaní orgánov Komory so spoločenskými orgánmi a organizáciami, so samosprávnymi a štátnymi orgánmi,
  6. byť informovaný o možnostiach vzájomnej spolupráce, alebo vzájomnej výmene skúseností s Komorami iných povolaní, alebo rovnocennými v zahraničí,
  7. zúčastňovať sa akcií, ktoré organizuje, či spoluorganizuje Komora a využívať všetky poznatky Komory pri vykonávaní povolania opatrovateľka- opatrovateľ, alebo sanitárka – sanitár.
 2. Člen má povinnosť:
  1. dodržiavať Stanovy, Etický kódex a uznesenia orgánov Komory,
  2. platiť riadne a načas členské príspevky, ktorých výšku a termín splatnosti schvaľuje Valné zhromaždenie Komory,
  3. riadne vykonávať funkcie, do ktorých bol zvolený,
  4. prispievať svojimi poznatkami k naplňovaniu cieľov Komory a zdieľať ich s ostatnými členmi a zavádzať ich podľa možností do výkonu svojich činností,
  5. zúčastňovať sa zasadaní orgánov Komory,
  6. poskytovať informácie, ktoré predstavitelia Komory potrebujú na riadne zastupovanie člena pri rokovaniach na rôznych úrovniach,
  7. vykonávať svoje povinnosti v súlade s morálnymi zásadami a prijať odporúčania a rozhodnutia Etickej komisie.

 

V.
Orgány Komory

 1. Orgánmi Komory sú:
  1. Valné zhromaždenie,
  2. Predsedníctvo,
  3. Revízna komisia,
 2. Orgány rozhodujú a uznášajú sa v rámci svojej kompetencie spravidla prostou väčšinou hlasov za prítomnosti nadpolovičného počtu členov s aktívnym hlasovacím právom.
 3. V prípade nevyhnutnej potreby môžu orgány Komory využiť formu hlasovania per rollam, ak nie je reálne možné aby sa orgán zišiel v reálnom čase. Takéhoto hlasovania sa musia zúčastniť najmenej 2/3 členov daného orgánu. Hlasovanie sa uskutoční elektronickou poštou, pričom na následne vyhotovenom písomnom médiu musí byť jasné:
  1. predmet hlasovania,
  2. dátum hlasovania,
  3. výsledok hlasovania člena orgánu jasne označený buď: za, alebo proti, alebo zdržal sa.
  4. termín, dokedy je potrebné hlasovanie uzatvoriť
  5. výsledok aj priebeh hlasovania bude zaslaný všetkým členom predsedníctva
 4. Zmeny v Stanovách Komory musí schváliť Valné zhromaždenie.
 5. V prípade rovnosti hlasov, bude prijaté uznesenie za ktoré hlasoval predseda - predsedníčka.

 

VI.
Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Komory. Jeho členmi sú všetci členovia Komory.
 2. Riadne rokovanie Valného zhromaždenia zvoláva Predsedníctvo a to najmenej raz ročne.
 3. Mimoriadne rokovanie zvolá Predsedníctvo do 60 dní, ak o to písomne požiada najmenej 1/3 riadnych členov Komory.
 4. Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí:
  1. schvaľovať Stanovy, rokovací poriadok a ich zmeny,
  2. voliť a odvolávať predsedu Komory, členov Predsedníctva, členov Revíznej komisie, pričom ich volebné obdobie je 4 roky,
  3. schvaľovať výšku členských príspevkov,
  4. schvaľovať plány činnosti a hospodárenia,
  5. schvaľovať správu o hospodárení, správu Etickej a Revíznej komisie,
  6. rozhodovať o zániku Komory a naložení s jej majetkom.
 5. Valné zhromaždenie môže svoje kompetencie rozšíriť svojim rozhodnutím.
 6. Ak nie je Valné zhromaždenie uznášania schopné, a je prítomných aspoň 25 % členov Komory, Predsedníctvo môže zvolať po 15 minútach ďalšie Valné zhromaždenie, ktoré musí mať nezmenený program. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
 7. Uznesenia Valného zhromaždenia sú platné, ak za nich hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov.

 

VII.
Predsedníctvo

 1. Predsedníctvo je výkonným orgánom Komory
 2. Predsedníctvo tvorí predseda a minimálne ďalší dvaja, maximálne šiesti členovia predsedníctva.
 3. Predseda je štatutárnym zástupcom Komory. Zastupuje Komoru navonok a koná v jej mene. Riadi Predsedníctvo a zvoláva jeho zasadania. Rozhoduje o neodkladných záležitostiach v čase, kedy Predsedníctvo nezasadá. V ostatných veciach rozhoduje samostatne v súlade s rozhodnutím predsedníctva. V nutných prípadoch, zastupuje predsedu iný člen Predsedníctva, ktorého určí svojim rozhodnutím Predseda. Ak tak urobiť z objektívnych dôvodov nemôže, tak zástupcu predsedu určí 2/3 členov Predsedníctva.
 4. Ak nie je Predsedníctvo na svojom zasadnutí uznášania schopné, a je prítomných aspoň 25 % členov Predsedníctva, je uznášaniaschopné nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
 5. Predsedníctvo:
  1. vykonáva, riadi a koordinuje činnosť Komory vo všetkých otázkach Komory v obdobiach medzi dvomi zasadnutiami Valného zhromaždenia, okrem kompetencií podľa čl. VI, bod 4..
  2. zodpovedá Valnému zhromaždeniu za svoju činnosť a pripravuje o nej správu.
  3. zodpovedá Valnému zhromaždeniu za správu majetku Komory a za nakladanie s finančnými prostriedkami, schvaľuje pravidlá hospodárenia a Pravidlá odmeňovania osobitným predpisom.
  4. schvaľuje interné smernice pre bežný výkon Komory.
  5. plní funkciu rozhodcu, ak vznikne spor v Revíznej komisii , alebo v sporoch medzi členmi Komory.
  6. Predsedníctvo vo svojej činnosti plní ciele a úlohy Komory, rokuje najmä o návrhoch, stanoviskách a rozhodnutiach. Dbá o spoločné záujmy všetkých členov Komory a aj záujmy prijímateľov, o ktorým sa členovia Komory starajú.
  7. Predsedníctvo sa schádza podľa potreby, najmenej 4 x ročne.
  8. Predsedu volí Valné zhromaždenie na obdobie 2 rokov.
  9. Dáva súhlas so zabezpečením majetku formou pôžičky alebo úveru a to 2/3 väčšinou hlasov Predsedníctva Komory

 

VIII.
Sekretariát Komory

 1. Sekretariát Komory je výkonným orgánom Predsedníctva Komory prostredníctvom ktorého Predsedníctvo organizuje a vykonávaolsvoju činnosť. Sekretariát Komory je výkonným orgánom Predsedníctva Komory. Sekretariát tvorí tajomník ktorého volí Predsedníctvo a to v prípade, že Komora má minimálne 50 členov. Sekretariát môžu tvoriť aj ďalší zamestnanci, ktorých si vyberá predseda a to v prípade ak bude mať Komora dostatok financií a minimálne 300 členov.
 2. Organizačnú štruktúru a organizolčný poriadok Sekretariátu Komoru schvaľuje 2/3 väčšinou hlasov Predsedníctvo Komory.
 3. Sekretariát Komory najmä:
  1. zabezpečuje administratívnu a ekonomickú agendu spojenú s výkonom činnosti a s realizáciou cieľov Komory,
  2. vybavuje bežnú agendu spojenú s činnosťou Komory,
  3. zabezpečuje administratívne práce spojené s rokovaním orgánov Komory,
  4. napĺňa účel a poslanie Komory.

 

X.
Revízna komisia

 1. Revízna komisia je zriadená voľbou Valného zhromaždenia.
 2. Revízna komisia
  1. kontroluje hospodárenie Komory a účelnosť použitia finančných prostriedkov združenia v priebehu kalendárneho roka,
  2. Upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,
  3. Kontroluje dodržiavanie stanov,
  4. Predkladá Valnému zhromaždeniu správu o kontrole účtovnej agendy za uplynulý rok,
  5. Skúma pri poškodení majetku vo vlastníctve alebo v užívaní združenia mieru zavinenia a predkladá predsedníctvu návrh na riešenie náhrady škody,
  6. Predkladá Valnému zhromaždeniu návrhy opatrení na odstránenie nedostatkov, poveruje člena združenia (odstránením nedostatkov?), ktorý za odstránenie nedostatkov zodpovedá v stanovenom termíne.
 3. Revízna komisia má najmenej 3 členov.
 4. Revízna komisia zasadá podľa potreby, najmenej 2 x ročne. Má právo a povinnosť požadovať predloženie všetkých dokladov súvisiacich s hospodárením Predsedníctva, s činnosťou sekretariátu a celej Komory.
 5. Revízna komisia schvaľuje Pravidlá hospodárenia Komory.
 6. Revízna komisia vypracováva správu o hospodárení za príslušný rok a predkladá ju na schválenie Valnému zhromaždeniu.

 

XI.
Sekcie

 1. Sekcie sa zriaďujú na podnet Predsedníctva, prípadne Valného zhromaždenia.
 2. Sekcia o svojej činnosti informuje Predsedníctvo a vypracováva o tom správu pre Valné zhromaždenie.
 3. Zmenu druhu ako aj počty sekcií schvaľuje Predsedníctvo, prípadne Valné zhromaždenie.
 4. Koordinátor sekcie je menovaný a odvolávaný 2/3 väčšinou členov Predsedníctva (inak je nesúlad s bodom 3)Valným zhromaždením. Predseda odbornej sekcie je menovaný na 2 roky.

 

XII.
Majetok a hospodárenie Komory

 1. Majetok Komory tvorí:
  1. členské príspevky členov, ktorých výšku schvaľuje na základe vnútorného predpisu predsedníctvo. V prípade, že členstvo člena vznikne v priebehu rozpočtového roka, rozpočíta sa podľa podielu štvrťrokov od prijatia za člena Komory,
  2. dotácie, dary a iná majetkové podstata nadobudnutá v Slovenskej republike aj v zahraničí,
  3. výnosy z vlastného majetku,
  4. príjmy z vlastnej činnosti pri naplňovaní cieľov Komory,
  5. pôžičky, alebo úvery,
  6. príjmy z asignácie daní.
 2. Majetok Komory spravuje Predsedníctvo. Finančné operácie spojené s výkonom činnosti Komory je oprávnený vykonávať Predseda a osoby poverené predsedom. Predseda môže poveriť osobitným, písomným poverením týmto výkonom aj pracovníka Sekretariátu Komory.
 3. Predsedníctvo hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a Pravidlami o hospodárení Komory, ktoré schválila Revízna komisia.

 

XIII
Združovanie a Členstvo v národných a medzinárodných organizáciách

 1. Komora môže v otázkach spoločného záujmu vstupovať a združovať sa s inými organizáciami.
 2. Komora môže byť členom národných a medzinárodných organizácií.
 3. O členstve Komory v týchto organizáciách rozhoduje Predsedníctvo 2/3 väčšinou hlasov.

 

XIV.
Zánik Komory

 1. Komora zaniká rozhodnutím Valného zhromaždenia 2/3 väčšinou všetkýolh riadnych členov alebo podľa VI. bod 6.
 2. Valné zhromaždenie rozhodne o majetku a finančnom vysporiadaní.

 

 

XV.
Záverečné ustanovenia

 1. Stanovy nadobúdajú platnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
 2. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia Valným zhromaždením.


V Bratislave dňa: 29. 12. 2019