Používame súbory cookie k analýze návštevnosti a aby sme mohli naše webové stránky lepšie prispôsobiť Vašim potrebám. Používaním našich webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na Vašom počítači, tablete alebo smartfóne.

Stanovy

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

KOMORA  OPATROVATELIEK  SLOVENSKA (KOS)

I.

Názov, sídlo, právne postavenie, pôsobnosť

 

 1. Názov občianskeho združenia je KOMORA OPATROVATELIEK SLOVENSKA, ďalej len „Komora“.  Skrátený tvar názvu združenia je KOS.
 2. Sídlom Komory je Štefanovičova 2976/18, 811 04 Bratislava - Staré Mesto.
 3. V slovenskom jazyku sa ako označenie Komory používa aj skratka KOS.
 4. Komora pôsobí na území Slovenskej republiky.

 

Predmet činnosti

 1. Komora je nezávislé, profesijné a záujmové združenie fyzických osôb, ktoré oficiálne pracujú v sociálnych službách, ako opatrovateľky – opatrovatelia, alebo sanitárky - sanitári, či iný pomáhajúci personál. Taktiež združenie neformálnych opatrovateľov a ľudí so záujmom o problematiku sociálnych služieb. Cieľom Komory je  hájiť oprávnené záujmy a práva všetkých opatrovateľov/ľky  a pomáhať im pri poskytovaní kvalitných sociálnych služieb pre prijímateľov. Tento cieľ bude Komora plniť tým, že:
  1. bude presadzovať spoločné stanoviská a potreby svojich členov
  2. bude formulovať a presadzovať spoločné záujmy svojich členov, smerom k zástupcom ich zamestnávateľov, samospráve a k štátu, ako aj vo verejnosti
  3. bude sprostredkovávať rozširovanie odborných, legislatívnych, vedeckých a výskumných poznatkov a skúseností súvisiacich s poskytovaním sociálnych služieb a opatrovania odkázaných ľudí,
  4. bude vykonávať, organizovať, sprostredkovávať, alebo zabezpečovať študijnú, vzdelávaciu a informačnú činnosť pre svojich členov, alebo v rámci osvety, či propagácie Komory iným subjektom.

III.

Členstvo, vznik a zánik

 1. Registrácia a členstvo v Komore je dobrovoľné.
 2. O registráciu a členstvo v Komore môže požiadať:
  1. fyzická osoba, vykonávajúca povolanie opatrovateľky v sociálnych službách (terénnych, alebo rezidenčných) s riadne ukončeným akreditovaným kurzom opatrovania, teda opatrovateľka, alebo opatrovateľ
  2. fyzická osoba, vykonávajúca povolanie sanitárky - sanitára v sociálnych službách (terénnych, alebo rezidenčných) s riadne ukončeným príslušným vzdelaním
  3. fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosť neformálnych opatrovateľov a ľudia so záujmom o problematiku sociálnych služieb a starostlivosti.
 3. Registrácia v Komore vznikne na základe vyplnenia elektronickej prihlášky na webovej stránke Komory, alebo doručením vyplnenej a vlastnoručne podpísanej prihlášky na poštovú, či e-mailovú adresu združenia.
 4. Členstvo je podmienené uhradením členského príspevku.
 5. Členstvo v Komore zaniká:
  1. smrťou člena
  2. dobrovoľným vystúpením člena, za ktoré sa považuje vzdanie sa členstva doručené písomne mailom, poštou alebo telefonicky. 
  3. rozhodnutím predsedníctva  Komory z dôvodu porušenia Stanov Komory. Tomuto aktu predchádza pozastavenie členstva vrátane výkonu členských práv na základe rozhodnutia najmenej 2/3 členov predsedníctva. Člen má právo sa vyjadriť pred hlasovaním o vylúčení.
  4. neuhradením členského príspevku, aj keď bol člen upozornený na povinnosť uhradiť členské a túto nesplnil do 30 dní od upozornenia. O zániku členstva rozhoduje predsedníctvo.
  5. zánikom členstva nevzniká právo na vrátenie členského, ani jeho časti.

IV.

Práva a povinnosti členov

 1. Člen má právo:
  1. voliť a byť volený do orgánov Komory a navrhovať kandidátov,
  2. podávať návrhy, odporúčania a žiadosti orgánom Komory,
  3. po schválení predsedníctvom, využívať materiálne a technické prostriedky, ktoré vlastní Komora,
  4. byť informovaný o činnosti Komory,
  5. byť informovaný o výsledkoch rokovaní orgánov Komory so spoločenskými orgánmi a organizáciami, so samosprávnymi a štátnymi orgánmi,
  6. byť informovaný o možnostiach vzájomnej spolupráce, alebo vzájomnej výmene skúseností s Komorami iných povolaní, alebo rovnocennými v zahraničí,
  7. písomne poveriť iného člena zastupovaním
  8. zúčastňovať sa akcií, ktoré organizuje, či spoluorganizuje Komora a využívať všetky poznatky Komory pri vykonávaní povolania opatrovateľka- opatrovateľ, sanitárka – sanitár, alebo iná pomáhajúca profesia
 2. Člen má povinnosť:
  1. dodržiavať Stanovy KOS, etický kódex a uznesenia orgánov Komory,
  2. platiť riadne a načas členské príspevky, ktorých výšku  a termín splatnosti schvaľuje Valné zhromaždenie Komory,
  3. riadne vykonávať funkcie, do ktorých bol zvolený,
  4. prispievať svojimi poznatkami k naplňovaniu cieľov Komory a zdieľať ich s ostatnými členmi a zavádzať ich podľa možností do výkonu svojich činností,
  5. zúčastňovať sa zasadaní orgánov Komory,
  6. poskytovať pravdivé a úplné informácie, ktoré predstavitelia KOS potrebujú na riadne zastupovanie člena pri rokovaniach na rôznych úrovniach, 
  7. vykonávať svoje povinnosti v súlade s morálnymi zásadami a prijať odporúčania a rozhodnutia Etickej komisie.

V.

Orgány Komory

 1. Orgánmi Komory sú:
  1. Valné zhromaždenie  
  2. Predsedníctvo : predseda a zároveň štatutár, podpredseda, regionálni zástupcovia KOS, odborní poradcovia
  3. Predseda – štatutárny zástupca
  4. Kontrolór
  5. Etická komisia : predseda KOS + 2 volený členovia + 2 členovia KOS

Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Komory. Jeho členmi sú všetci členovia Komory.
 2. Riadne rokovanie Valného zhromaždenia zvoláva Predsedníctvo a to najmenej raz ročne.
 3. Mimoriadne rokovanie zvolá Predsedníctvo do 60 dní, ak o to písomne požiada najmenej 1/3 členov Komory.
 4. Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí:
  1. schvaľovať Stanovy, rokovací poriadok a ich zmeny,
  2. voliť a odvolávať predsedu Komory, členov Predsedníctva, Kontrolóra, členov etickej komisie
  3. schvaľovať výšku členských príspevkov,
  4. schvaľovať plány činnosti a hospodárenia,
  5. schvaľovať správu o hospodárení, správu Etickej komisie a Kontrolóra
  6. rozhodovať o zrušení Komory a naložení s jej majetkom.
 5. Valné zhromaždenie môže svoje kompetencie rozšíriť svojim rozhodnutím.
 6. Ak nie je Valné zhromaždenie uznášania schopné, a je prítomných aspoň 25 % členov Komory, ktorí potvrdili účasť na VZ, Predsedníctvo môže zvolať po 15 minútach ďalšie Valné zhromaždenie, ktoré musí mať nezmenený program. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.  

Predsedníctvo

 1. Predsedníctvo je výkonný orgán združenia, ktorý vykonáva koncepčnú a rozhodovaciu činnosť.
 2. Predsedníctvo má minimálne troch členov a jeho funkčné obdobie je štvorročné.
 3. Predsedníctvo  navrhuje a schvaľuje nových členov KOS.
 4. Predsedníctvo menuje a odvoláva regionálnych zástupcov KOS a odborných  poradcov.
 5. Predsedníctvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za rok.
 6. Výkon funkcií v Predsedníctve je bez nároku na odmenu.
 7. Predsedníctvo rozhoduje o všetkých záležitostiach týkajúcich sa združenia, pokiaľ nie sú stanovami zverené do pôsobnosti iných orgánov.

Predseda - Štatutárny zástupca

 1. Predseda je štatutárnym zástupcom združenia.
 2. Je oprávnený v mene združenia konať a podpisovať zaň samostatne.
 3. Predseda vykonáva právo hospodárenia s majetkom združenia, resp. s majetkom združeniu zvereným.
 4. Predseda riadi chod združenia a zabezpečuje plnenie jeho poslania a úloh.
 5. Činnosť predsedu riadi a kontroluje Predsedníctvo združenia. Predseda sa zúčastňuje na zasadnutiach Predsedníctva združenia. Predseda je volený na obdobie 4 rokov.
 6. V prípade neschopnosti vykonávať svoju funkciu, môže touto funkciou dočasne poveriť Predsedníctvo inú osobu – do Valného zhromaždenia
 7. Valné zhromaždenie zvolí nového Predsedu na zostatok funkčného obdobia, podľa ďalších Orgánov KOS

Kontrolór

 1. Kontrolór je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu a je ním volený na obdobie 4 rokov.
 2. Kontrolór najmä: kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje Predsedníctvo a VZ na nedostatky a navrhuje mu riešenia na ich odstránenie,
 3. Kontroluje dodržiavanie stanov,
 4. Predkladá Valnému zhromaždeniu správu o kontrole účtovnej agendy za uplynulý rok
 5. Kontrolór vykonáva kontrolu podľa uváženia, minimálne však 1x za rok
 6. Má právo a povinnosť požadovať predloženie všetkých dokladov súvisiacich s hospodárením Predsedu, s činnosťou Predsedníctva a celej Komory.
 7. V prípade neschopnosti vykonávať svoju funkciu, môže touto funkciou dočasne poveriť Predsedníctvo inú osobu - do Valného zhromaždenia
 8. Valné zhromaždenie zvolí nového kontrolóra na zostatok funkčného obdobia, podľa ďalších Orgánov KOS

Etická komisia

 1. Dbá na dodržiavanie všeobecne známych a rešpektovaných morálnych zásad, založených na ľudských právach a dobrých mravoch.
 2. Etická komisia je vo svojej činnosti nezávislá od ideológií a svetonázorov, vo svojom rozhodovaní je nestranná a nepodlieha individuálnym ani inštitucionálnym záujmom.
 3. Dáva návrh Predsedníctvu na pozastavenie činnosti člena KOS, prípadne na jeho vylúčenie.
 4. Dvaja členovia z 5 člennej Etickej komisie, sú s predsedom KOS, volení Valným zhromaždením 
 5. Ďalší 2 členovia tejto komisie, budú volení Predsedníctvom z členov KOS

VI.

Činnosť orgánov KOS :

 1. Orgány rozhodujú a uznášajú sa v rámci svojej kompetencie, spravidla nadpolovičným počtom hlasov prítomných členov s aktívnym hlasovacím právom.
 2. V prípade nevyhnutnej potreby môžu orgány Komory využiť formu hlasovania per rollam.
 3. Hlasovanie sa uskutoční elektronickou formou pričom na následne vyhotovenom písomnom médiu musí byť jasné:
  1. predmet hlasovania,
  2. dátum hlasovania,
  3. výsledok hlasovania člena orgánu jasne označený buď: za, alebo proti, alebo zdržal sa.
  4. termín, dokedy je potrebné hlasovanie uzatvoriť
  5. výsledok aj priebeh hlasovania bude zaslaný všetkým členom predsedníctva
 4. Zmeny v Stanovách Komory musí schváliť Valné zhromaždenie.
 5. V prípade rovnosti hlasov, bude prijaté uznesenie za ktoré hlasoval predseda - predsedníčka.
 6. Hlasovania na rokovaniach valných zhromaždení sa môžu zúčastniť iba tí, ktorí majú uhradené členské príspevky.

VII.

Majetok a hospodárenie Komory

 1. Majetok Komory tvorí:
  1. členské príspevky členov, ktorých výšku navrhuje Predsedníctvo. Členský príspevok je počas roka nemenný
  2. dotácie, dary a iná majetková podstata nadobudnutá v Slovenskej republike aj v zahraničí,
  3. výnosy z vlastného majetku,
  4. príjmy z vlastnej činnosti pri naplňovaní cieľov Komory,
  5. pôžičky, alebo úvery,
  6. príjmy z asignácie daní.
 2. Majetok Komory spravuje Predseda. Finančné operácie spojené s výkonom činnosti Komory je oprávnený vykonávať Predseda a osoby poverené predsedom.
 3. Predsedníctvo hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a Pravidlami o hospodárení Komory, ktoré schválil Kontrolór.

VIII.

Združovanie a Členstvo v národných a medzinárodných organizáciách

 1. Komora  môže v otázkach spoločného záujmu vstupovať a združovať sa s inými organizáciami.
 2. Komora môže byť členom národných a medzinárodných organizácií.
 3. O členstve Komory v týchto organizáciách rozhoduje Predsedníctvo 2/3 väčšinou hlasov.

IX.

Zrušenie Komory

 1. Komora sa zrušuje rozhodnutím Valného zhromaždenia 2/3 väčšinou všetkých členov.
 2. Valné zhromaždenie rozhodne o majetku a finančnom vysporiadaní.

 

X.

Záverečné ustanovenia

 1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich vzatia na vedomie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
 2. Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia Valným zhromaždením.

 

 

V Bratislave dňa: 11.9.2023