Používame súbory cookie k analýze návštevnosti a aby sme mohli naše webové stránky lepšie prispôsobiť Vašim potrebám. Používaním našich webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na Vašom počítači, tablete alebo smartfóne.

O nás

Milé kolegyne a kolegovia, dovoľte nám predstaviť sa.

Spoločným úsilím slovenských opatrovateliek a Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR, na čele so zakladateľkou

 KOS Annou Ghannamovou, vznikla 29. novembra 2019 

                                               KOMORA OPATROVATELIEK SLOVENSKA

Komoru sme založili pre Vás, opatrovateľov / ky a sanitárov / ky a bude vykonávať činnosť v dvoch sekciách:

  • Opatrovateľky a sanitári pôsobiaci na SK.
  • Opatrovateľky a sanitári pôsobiaci v zahraničí

Komora vznikla ako reakcia na situáciu, v ktorej sa nachádzajú opatrovatelia a sanitári pracujúci na Slovensku a v zahraničí.

Neriešenie problémov v tomto odvetví sa posúva už niekoľko desaťročí.

Spoločným zastrešením opatrovateľov a sanitárov v ich vlastnej organizácii vidíme možnosť ako hájiť naše práva a záujmy.

Zároveň je naším úsilím prispieť k vytvoreniu dôstojného prostredia pre odkázaných a stárnucích spoluobčanov Slovenska.

Povesť o Troch prútoch hovorí o potrebe, na ceste k úspechu, spájať sa.Tí, ktorí chcú zmenu, odhodia svoje egá bokom a spoja sily.

Aj vy môžete prispieť svojimi návrhmi, skúsenosťami a osobnou angažovanosťou.

 

Môžeme zlyhať v tom, čo nechceme robiť, preto tak isto môžeme využiť šancu robiť to, čo milujeme .

Efekt, ktorý máme na ostatných, je tá najhodnotnejšia mena, aká existuje.

Veríme, že aj Vám záleží na budúcnosti slovenského opatrovania.

 

Informácie :

Členský poplatok za kalendárny rok 2021 činí 3 eurá.

Zaslaním elektronickej prihlášky Vám bude pridelený variabilný symbol, ktorý je potrebné uviesť pri platbe členského príspevku. Prihlášku nájdete na úvodnej stránke: https://evidencia.komoraopatrovateliek.sk/form

Prihlášku v papierovej forme si môžete stiahnuť v sekcii Dokumenty na stiahnutie. Vyplnenú prihlášku pošlite na adresu KOS -  KOMORA OPATROVATELIEK SLOVENSKA Fedákova 5, 841 02 Bratislava   

Číslo účtu KOS:

IBAN: SK 51 8330 0000 0021 0190 2942

účet je vedený vo FIO banke

Platbu prosíme uhradiť prevodom, priamy vklad na účet nie je možný.

Každý registrovaný člen nás môže sledovať na FB stránke KOS, ktorá slúži na vzájomnú informovanosť o činnosti Komory, pripravovaných podujatiach a rôznych aktivitách.

https://www.facebook.com/groups/www.komoraopatrovateliek.sk

Ďakujeme za Vašu dôveru.

Váš tím KOS.

 

VÍZIA, CIEĽ A STRATÉGIA.

Našou víziou je vedieť pomôcť všetkým zainteresovaným stranám pri zmene sociálneho systému.

Naším cieľom je zlepšiť postavenie slovenských opatrovateľov a sanitárov.

Našou stratégiou je dlhodobý zámer činnosti na dosiahnutie cieľa. Chceme poskytovať komplexné služby a riešenia v oblasti opatrovania a odkázanosti seniorov.

Pre slovenské opatrovateľky pôsobiace na Slovensku

1. Zvýšenie miezd opatrovateliek o 300 eur, pričom tieto zdroje poskytne ich zamestnávateľom štát

2. Novelu zákonníka práce tak, aby sa umožnilo opatrovateľkám a sestrám pracovať na turnusy.

3. Prednostný nájom pre pracovníkov v pomáhajúcich profesiách v samosprávnych nájomných bytoch, aby tí, čo migrujú za prácou z regiónov do väčších miest mali zabezpečené adekvátne ubytovanie, prípadne aj so svojou rodinou.

4. Zvyšovanie vzdelania opatrovateliek, aby vzhľadom na stále sa zvyšujúce nároky a štandardy kvality poskytovaných služieb v SR, boli lepšie pripravené na prax, mali možnosť profesionálneho rastu a vyšší spoločenský status.

5. Zdravotné bonusy: identická zdravotná a rekreačná starostlivosť, akú majú vojaci a príslušníci PZ, HZ a HZS.

Pre slovenské opatrovateľky pôsobiace v zahraničí

1. Zriadenie viazanej živnosti „sprostredkovanie opatrovania“, aby boli agentúry, ktoré túto činnosť sprostredkovávajú, či už priamo opatrovateľkám, alebo cez zahraničné agentúry, evidované a ľahko identifikovateľné.

2. Zavedenie štátnej kontroly slovenských sprostredkovateľských agentúr.

3. Legislatívne stanovenie podmienok sprostredkovateľských zmlúv, aby sa nevstupovalo do práv opatrovateliek a opatrovateľov (viazaním ich činnosti na agentúrnu dopravu, dvojitými províziami pre agentúry, inkasovaním mzdy opatrovateliek agentúrou)

4. Kontrolu slovenských dopravcov, či dodržiavajú intervaly odpočinku pre vodičov, ktorí prepravujú slovenské opatrovateľky a opatrovateľov do zahraničia.

5. Cez zahraničnú spoluprácu zabezpečiť zákonnosť podmienok zahraničných agentúr v intenciách zákonov ich domovských krajín, zamestnávajúcich slovenské opatrovateľky a opatrovateľov, a sledovať či ich činnosť nevykazuje známky zneužívania a novodobého pracovného otroctva.

TLAČOVÁ SPRÁVA

Odborná prax sociálnych služieb vie, čo chce od novej vlády

BRATISLAVA: Dnes sa v hlavnom meste SR stretli zástupcovia relevantných organizácií v oblasti sociálnych služieb, aby sformulovali pre budúcu vládu SR 10 odporúčaní, ktoré je podľa nich nutné urobiť v tejto oblasti.

Iniciátorkami tohto zadefinovania rovnakého postoja odbornej praxe v sociálnych službách sú Mária Kovaľová – prezidentka Asociácie odborných pracovníkov v sociálnych službách a Anna Ghannamová – predsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb. Obe zhodne konštatovali, že kroky posledných vlád boli iba kozmetickými úpravami zlého Zákona 448/2008 o sociálnych službách, ktorými rezort iba naprával neblahé dôsledky tejto zlej a diskriminačnej normy. 

Podľa Anny Ghannamovej, predsedníčka APSS v SR  je preto nevyhnutné, aby nová vláda, ktorá vzíde z februárových parlamentných volieb prijala úplne nový Zákon o sociálnych službách a k nemu kompatibilný Zákon o dlhodobej starostlivosti, v ktorom by mala rešpektovať názory odbornej praxe sociálnych služieb. „Je nutné, aby tieto zákony systémovo úplne nanovo riešili financovanie sociálnych služieb a dlhodobej starostlivosti, tak aby bola vo financovaní navždy a úplne odstránená diskriminácia odkázaných občanov u neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Vláda musí  zvýšiť o 30% verejné zdroje do dlhodobej starostlivosti tak, aby zohľadňovala zvyšovanie sa počtu odkázaných a nutnosť zvyšovania platov v sociálnych službách. Preto je nevyhnutné zriadiť FOND ODKÁZANOSTI, do ktorého bude prispievať nielen štát a samospráva, ale aj zdravotné poisťovne a občan si poukazom od posudkového lekára uplatní preplatenie príspevku na službu z Fondu odkázanosti u poskytovateľa, ktorého si naozaj sám vyberie.“  Ako dodala: „Právo občana vybrať si druh služby a poskytovateľa služby bude tak nielen proklamatívne, ale konečne aj reálne. A zdravotné poisťovne budú musieť začať prispievať na  dlhodobú starostlivosť nie symbolickým, ale reálnym dielom. Budeme žiadať minimálne 150 miliónov Eur ročne do Fondu odkázanosti. Zdravotné poisťovne si musia začať plniť povinnosti voči ľuďom, ktorí si celý život platili odvody a nedostávajú ich keď ich naviac potrebujú – keď sú dlhodobo odkázaní na odbornú pomoc. Napraviť sa to dá jednou účinnou veto v zákone“, prehlásila Ghannamová.

Mária Kovaľová, prezidentka AOPSS zdôraznila, že nová vláda sa bude musieť konečne zaoberať potrebou zvýšenia ľudských zdrojov do oblasti sociálnych služieb, ale aj zlepšovaním podmienok pracovníkov v sociálnych službách. Nejde len o zvyšovanie ich platov zvýšeným príspevkom zo štátu. Ako povedala „je nutné posilniť aj právnu ochranu zamestnancov v sociálnych službách, lebo z dôvodu zvyšujúcich sa nárokov na administratívu a výkazníctvo, ale aj z dôvodu neodborných monitoringov a povrchných kontrol nám začínajú zo sociálnych služieb odchádzať nielen opatrovateľky a sociálny pracovníci, ale aj manažéri.“ Spomenula aj poslednú správu ombudsmanky pre ľudské práva z prieskumu v zariadeniach sociálnych služieb, ktorá podľa nej nezohľadňuje nielen poddimenzovanie systému sociálnych služieb finančnými a ľudskými zdrojmi, ale nezohľadňuje skutočnosť reálneho stavu prijímateľov, akých v rezidenčných zariadeniach sociálnych služieb máme: „Zákon nijako zvlášť nerieši rozpor medzi povinnosťou poskytovateľa zabezpečovať zdravie a život prijímateľa služby vzhľadom na jeho diagnózu (ktorá je často spojená s demenciou a stratou možnosti posúdiť nebezpečenstvo) a povinnosťou poskytovateľa dodržiavať ľudské práva prijímateľa vrátane práva na slobodný pohyb, napríklad. Riaditeľ a pracovníci v sociálnych službách musia tento rozpor ale zvládnuť v praxi. Sú sami na to, aby  rozhodli, čo je v danej chvíli podstatnejšie. Tento hon na čarodejnice z kontrolných orgánov, ktorý hádže všetkých poskytovateľov do jedného vreca, už musí prestať.“

Zástupkyňa Komory opatrovateliek Slovenska (KOS) Dana Grafiková potvrdila, že nedostatok opatrovateliek na Slovensku je zapríčinený dlhodobou ignoranciou predchádzajúcich vlád voči potrebám opatrovateliek. Zdôraznila, že  základnou motiváciou, aby sme na  Slovensko vrátili aspoň časť zo slovenských žien, ktoré pracujú v zahraničí je radikálne zvýšenie miest, úprava prídavkov na dieťa a zavedenie daňových a zdravotných bonusov pre pomáhajúce profesie. „Už v prvý rok je nutné zvýšiť platy opatrovateliek o minimálne 300 E mesačne a začať riešiť aj vyrovnávanie regionálnych rozdielov na mzdách“ dodala. 

Podľa zástupcu Asociácie manažérov a audítorov kvality sociálnych služieb, Ondreja Buzalu je nevyhnutné, aby zvyšovanie  nárokov na kvalitu poskytovania sociálnych služieb kopírovalo aj zvyšovanie financií. Lebo ako povedal, „kvalita sa bez financií zabezpečiť nedá. Roky pracujeme v teréne a vidíme, že bez dostatku financií na  mzdy nemajú ako poskytovatelia angažovať kvalitný personál. Už pri nábore pracovníkov im trh neumožňuje žiaden výber, lebo pomaly niet  ľudí, ktorí by do sociálnych služieb chceli ísť pracovať a nemajú ani adekvátne financie na vzdelávanie pracovníkov. Na Slovensku vieme poskytovať kvalitné sociálne služby. Poznáme množstvo takých zariadení“, ktoré sa manažérstvom riadenia a kvalitou služieb dajú pokojne porovnávať s tými v Nemecku, či v Rakúsku, problém ale je, že tie MPSVR SR a médiá neukazujú. Očakávame od novej vlády lepší a spravodlivejší prístup k hodnoteniu kvality v sociálnych službách a k vyššej podpore tých poskytovateľov, ktorí sa kvalitou vážne a systémovo zaoberajú, pretože majú naozaj na zreteli najlepší záujem a spokojnosť prijímateľa – človeka odkázaného na pomoc. Ale aj títo poskytovatelia to nerobia vďaka systému, ale napriek nefunkčnému systému a neraz na úkor svojho a zdravia. 

Odborná prax sociálnych služieb sa zhodla na týchto 10-tich odporúčaniach pre novú vládu:

1.Nová legislatíva (nový Zákon o sociálnych službách a Zákon o dlhodobej starostlivosti

2. Zriadenie Fondu odkázanosti

3. Viac verejných zdrojov na dlhodobú starostlivosť

4. Plánovanie a zabezpečenie zdrojov vzhľadom na demografický nárast. 

5. Zjednotenie posudkovej činnosti

6. Prijať súbor opatrení na stabilizáciu personálu v sociálnych službách:

7. Upraviť kompetencie samosprávy v sociálnych službách a garantovať ich podiel na financovaní z finančného príspevku na prevádzku (FPP).

8. Garancia financovania terénnej opatrovateľskej služby aj štátom. .

9. Reálne nastavenie financovania krízovej intervencie.

10. Spravodlivá a efektívna kontrola kvality služieb, nie paušálny hon na čarodejnice.

K týmto prioritám sa zatiaľ prihlásilo týchto 6 organizácií: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR (APSS v SR), Slovenská katolícka charita, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, Komora opatrovateliek Slovenska (KOS), Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb, Asociácie manažérov a audítorov kvality sociálnych služieb. Ako dodala Anna Ghannamová, iniciátorky idú oslovovať aj ďalšie, aby nová vláda pochopila, že odborná prax sociálnych služieb je jednotná a presne vie, čo bude žiadať a očakávať od politikov už prvú polovicu volebného obdobia.