Používame súbory cookie k analýze návštevnosti a aby sme mohli naše webové stránky lepšie prispôsobiť Vašim potrebám. Používaním našich webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na Vašom počítači, tablete alebo smartfóne.

O nás

Milé kolegyne a kolegovia, dovoľte nám predstaviť sa.

Sme skupina ľudí, ktorá dúfa v lepšiu budúcnosť v sociálnej oblasti a aktívne sa tomu snaží byť nápomocná.

Spoločným úsilím slovenských opatrovateliek a Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR, na čele so zakladateľkou KOS Annou Ghannamovou, vznikla 29. novembra 2019 

                                               KOMORA OPATROVATELIEK SLOVENSKA

Komoru sme založili pre Vás, opatrovateľov / ky a sanitárov / ky a bude vykonávať činnosť v dvoch sekciách:

  • Opatrovateľky a sanitári pôsobiaci na SK.
  • Opatrovateľky a sanitári pôsobiaci v zahraničí

Komora vznikla ako reakcia na situáciu, v ktorej sa nachádzajú opatrovatelia a sanitári pracujúci na Slovensku a v zahraničí.

Neriešenie problémov v tomto odvetví sa posúva už niekoľko desaťročí.

Zároveň je naším úsilím prispieť k vytvoreniu dôstojného prostredia pre odkázaných a stárnucích spoluobčanov Slovenska.

Aj vy môžete prispieť svojimi návrhmi, skúsenosťami a osobnou angažovanosťou.

Môžeme zlyhať v tom, čo nechceme robiť, preto tak isto môžeme využiť šancu robiť to, čo milujeme .

Efekt, ktorý máme na ostatných, je tá najhodnotnejšia mena, aká existuje.

Veríme, že aj Vám záleží na budúcnosti slovenského opatrovania.

KOS vykonáva svoju činnosť v súlade s Chartou základných práv. Do obhajoby práv svojich členov implementuje práva na dôstojný život opatrovateľov aj opatrovaných, slobodu voľby o spôsobe prijímanej starostlivosti, rovnosť, solidaritu aj spravodlivosť v prístupe ku právam všetkých zúčastnených strán.

 

Informácie :

Členský poplatok za kalendárny rok 2023 činí 5 €.

Zaslaním elektronickej prihlášky Vám bude pridelený variabilný symbol, ktorý je potrebné uviesť pri platbe členského príspevku. Prihlášku nájdete na úvodnej stránke: https://evidencia.komoraopatrovateliek.sk/form

Prihlášku v papierovej forme si môžete stiahnuť v sekcii Dokumenty na stiahnutie. Vyplnenú prihlášku pošlite na adresu KOS -  KOMORA OPATROVATELIEK SLOVENSKA Fedákova 5, 841 02 Bratislava   

Číslo účtu KOS:

IBAN: SK 51 8330 0000 0021 0190 2942

účet je vedený vo FIO banke

Platbu 5€ prosíme uhradiť prevodom, priamy vklad na účet nie je možný.

Každý registrovaný člen nás môže sledovať na FB stránke KOS, ktorá slúži na vzájomnú informovanosť o činnosti Komory, pripravovaných podujatiach a rôznych aktivitách.

https://www.facebook.com/groups/www.komoraopatrovateliek.sk

Ďakujeme za Vašu dôveru.

Váš tím KOS.

 

VÍZIA, CIEĽ A STRATÉGIA.

Našou víziou je vedieť pomôcť všetkým zainteresovaným stranám pri zmene sociálneho systému.

Naším cieľom je zlepšiť postavenie slovenských opatrovateľov a sanitárov.

Našou stratégiou je dlhodobý zámer činnosti na dosiahnutie cieľa. Chceme poskytovať komplexné služby a riešenia v oblasti opatrovania a odkázanosti seniorov.

Pre slovenské opatrovateľky pôsobiace na Slovensku

1. Definovať opatrovateľa v zákone nie ako inú fyzickú osobu ktorá zabezpečuje starostlivosť o inú fyzickú osobu, ktorá je na to odkázaná, ale ako samostatnú profesiu, určiť jej kompetencie a vymedziť jeho postavenie so zaradením oblasti pod ktorú spadá - sociálna alebo zdravotná - podľa určenia prevažujúcich kompetencií.

2. Ukotviť kvalifikačné a kontinuálne vzdelávanie s ohľadom na kompetencie. Je potrebné v zákone definovať kompetencie a postavenie opatrovateľa s kvalifikáciou a opatrovateľa, ktorý nemá kvalifikáciu, ale stará sa o fyzickú osobu za čo poberá opatrovateľský príspevok

3. Zvýšenie miezd opatrovateliek o 500 eur, pričom tieto zdroje poskytne ich zamestnávateľom štát.

4. Prednostný nájom pre pracovníkov v pomáhajúcich profesiách v samosprávnych nájomných bytoch, aby tí, čo migrujú za prácou z regiónov do väčších miest mali zabezpečené adekvátne ubytovanie, prípadne aj so svojou rodinou.

5. Zvyšovanie vzdelania opatrovateliek, aby vzhľadom na stále sa zvyšujúce nároky a štandardy kvality poskytovaných služieb v SR, boli lepšie pripravené na prax, mali možnosť profesionálneho rastu a vyšší spoločenský status.

6. Zdravotné bonusy: identická zdravotná a rekreačná starostlivosť, akú majú vojaci a príslušníci PZ, HZ a HZS.

Pre slovenské opatrovateľky pôsobiace v zahraničí

1. Zriadenie viazanej živnosti „sprostredkovanie opatrovania“, aby boli agentúry, ktoré túto činnosť sprostredkovávajú, či už priamo opatrovateľkám, alebo cez zahraničné agentúry, evidované a ľahko identifikovateľné.

2. Zavedenie štátnej kontroly slovenských sprostredkovateľských agentúr.

3. Legislatívne stanovenie podmienok sprostredkovateľských zmlúv, aby sa nevstupovalo do práv opatrovateliek a opatrovateľov (viazaním ich činnosti na agentúrnu dopravu, dvojitými províziami pre agentúry, inkasovaním mzdy opatrovateliek agentúrou)

4. Kontrolu slovenských dopravcov, či dodržiavajú intervaly odpočinku pre vodičov, ktorí prepravujú slovenské opatrovateľky a opatrovateľov do zahraničia.

5. Cez zahraničnú spoluprácu zabezpečiť zákonnosť podmienok zahraničných agentúr v intenciách zákonov ich domovských krajín, zamestnávajúcich slovenské opatrovateľky a opatrovateľov, a sledovať či ich činnosť nevykazuje známky zneužívania a novodobého pracovného otroctva.