Používame súbory cookie k analýze návštevnosti a aby sme mohli naše webové stránky lepšie prispôsobiť Vašim potrebám. Používaním našich webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na Vašom počítači, tablete alebo smartfóne.

O nás

Milé kolegyne a kolegovia, dovoľte nám predstaviť sa.

Sme skupina ľudí, ktorá dúfa v lepšiu budúcnosť v sociálnej oblasti a aktívne sa tomu snaží byť nápomocná.

Spoločným úsilím slovenských opatrovateliek a Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR, na čele so zakladateľkou KOS Annou Ghannamovou, vznikla 29. novembra 2019 

                                               KOMORA OPATROVATELIEK SLOVENSKA

Komora vznikla ako reakcia na situáciu, v ktorej sa nachádzajú opatrovatelia a sanitári pracujúci na Slovensku i v zahraničí  a následok dlhoročnej ignorácie opatrovateliek/ľov v systéme starostlivosti, bez zakotvenia povolania v zákone a pomenovania kompetencií.

Opatrovateľky/ia nikdy neboli plnohodnotne prijaté/í do siete sociálnych pracovníkov a nepatria ani do zdravotníckeho sektora. Neriešenie problémov v tomto odvetví sa posúva už niekoľko desaťročí, napriek tomu že opatrovateľky majú v sociálnych službách mnohopočetné zastúpenie, nezameniteľné postavenie a tvoria jeden zo základných pilierov poskytovania sociálnych služieb.

Komoru sme založili pre Vás, opatrovateľov/ky a sanitárov/ky a  vykonáva činnosť v dvoch sekciách:

 • Opatrovateľky a sanitári pôsobiaci na SK.
 • Opatrovateľky a sanitári pôsobiaci v zahraničí

Komora je hlasom formálnych aj neformálnych opatrovateliek/ľov. Háji oprávnené záujmy a práva svojich členiek, členov, pomáha pri zvyšovaní kvality sociálnych služieb a pracovných podmienok.

Komora identifikuje problémy, formuluje a presadzuje návrhy k pozitívnym zmenám. Presadzuje spoločné záujmy svojich členov smerom k ich zástupcom, zamestnávateľom, samospráve, k štátu, aj smerom k verejnosti, sprostredkováva odborné, legislatívne, vedecké a výskumné poznatky a skúsenosti súvisiace s poskytovaním sociálnych služieb a opatrovaním odkázaných ľudí, vykonáva, organizuje, sprostredkováva, alebo zabezpečuje študijnú, vzdelávaciu a informačnú činnosť pre svojich členov, alebo v rámci osvety, či propagácie KOS.

Zároveň je naším úsilím prispieť k vytvoreniu dôstojného prostredia pre odkázaných a starnúcich spoluobčanov Slovenska.

Aj vy môžete prispieť svojimi návrhmi, skúsenosťami a osobnou angažovanosťou.

Môžeme zlyhať v tom, čo nechceme robiť, preto tak isto môžeme využiť šancu robiť to, čo milujeme .

Efekt, ktorý máme na ostatných, je tá najhodnotnejšia mena, aká existuje.

Veríme, že aj Vám záleží na budúcnosti slovenského opatrovania.

KOS vykonáva svoju činnosť v súlade s Chartou základných práv. Do obhajoby práv svojich členov implementuje práva na dôstojný život opatrovateľov aj opatrovaných, slobodu voľby o spôsobe prijímanej starostlivosti, rovnosť, solidaritu aj spravodlivosť v prístupe ku právam všetkých zúčastnených strán.

Sme občianske združenie a teda registrácia a členstvo je úplne DOBROVOĽNÉ.

Informácie :

Členský poplatok za kalendárny rok 2024 činí 5 €.

Zaslaním elektronickej prihlášky Vám bude pridelený variabilný symbol, ktorý je potrebné uviesť pri platbe členského príspevku. Prihlášku nájdete na úvodnej stránke:

https://evidencia.komoraopatrovateliek.sk/form

Prihlášku v papierovej forme si môžete stiahnuť v sekcii Dokumenty na stiahnutie. Vyplnenú prihlášku pošlite na adresu KOS -  

KOMORA  OPATROVATELIEK SLOVENSKA  Štefanovičova 2976/18, 811 04 Bratislava 

Číslo účtu KOS:

IBAN: SK 51 8330 0000 0021 0190 2942

účet je vedený vo FIO banke

Platbu 5€ prosíme uhradiť prevodom, priamy vklad na účet nie je možný.

Každý registrovaný člen nás môže sledovať na FB stránke KOS, ktorá slúži na vzájomnú informovanosť o činnosti Komory, pripravovaných podujatiach a rôznych aktivitách.

https://www.facebook.com/groups/www.komoraopatrovateliek.sk

Ďakujeme za Vašu dôveru.

Váš tím KOS.

 

VÍZIA, CIEĽ A STRATÉGIA.

Našou víziou je vedieť pomôcť všetkým zainteresovaným stranám pri zmene sociálneho systému.

Naším cieľom je zlepšiť postavenie slovenských opatrovateliek, opatrovateľov, sanitárok, sanitárov i domácich opatrovateľov.

Našou stratégiou je dlhodobý zámer činnosti na dosiahnutie cieľa. Chceme poskytovať komplexné služby a riešenia v oblasti opatrovania a odkázanosti seniorov.

Pre slovenské opatrovateľky pôsobiace na Slovensku

1. Definovať opatrovateľa v zákone nie ako inú fyzickú osobu ktorá zabezpečuje starostlivosť o inú fyzickú osobu, ktorá je na to odkázaná, ale ako samostatnú profesiu, určiť jej kompetencie a vymedziť jeho postavenie so zaradením oblasti pod ktorú spadá - sociálna alebo zdravotná - podľa určenia prevažujúcich kompetencií.

2. Ukotviť kvalifikačné a kontinuálne vzdelávanie s ohľadom na kompetencie. Je potrebné v zákone definovať kompetencie a postavenie opatrovateľa s kvalifikáciou a opatrovateľa, ktorý nemá kvalifikáciu, ale stará sa o fyzickú osobu za čo poberá opatrovateľský príspevok

3. Zvýšenie miezd opatrovateliek o 500 eur, pričom tieto zdroje poskytne ich zamestnávateľom štát.

4. Prednostný nájom pre pracovníkov v pomáhajúcich profesiách v samosprávnych nájomných bytoch, aby tí, čo migrujú za prácou z regiónov do väčších miest mali zabezpečené adekvátne ubytovanie, prípadne aj so svojou rodinou.

5. Zvyšovanie vzdelania opatrovateliek, aby vzhľadom na stále sa zvyšujúce nároky a štandardy kvality poskytovaných služieb v SR, boli lepšie pripravené na prax, mali možnosť profesionálneho rastu a vyšší spoločenský status.

6. Zdravotné bonusy: identická zdravotná a rekreačná starostlivosť, akú majú vojaci a príslušníci PZ, HZ a HZS.

Pre slovenské opatrovateľky pôsobiace v zahraničí

1. Zriadenie viazanej živnosti „sprostredkovanie opatrovania“, aby boli agentúry, ktoré túto činnosť sprostredkovávajú, či už priamo opatrovateľkám, alebo cez zahraničné agentúry, evidované a ľahko identifikovateľné.

2. Zavedenie štátnej kontroly slovenských sprostredkovateľských agentúr.

3. Legislatívne stanovenie podmienok sprostredkovateľských zmlúv, aby sa nevstupovalo do práv opatrovateliek a opatrovateľov (viazaním ich činnosti na agentúrnu dopravu, dvojitými províziami pre agentúry, inkasovaním mzdy opatrovateliek agentúrou)

4. Kontrolu slovenských dopravcov, či dodržiavajú intervaly odpočinku pre vodičov, ktorí prepravujú slovenské opatrovateľky a opatrovateľov do zahraničia.

5. Cez zahraničnú spoluprácu zabezpečiť zákonnosť podmienok zahraničných agentúr v intenciách zákonov ich domovských krajín, zamestnávajúcich slovenské opatrovateľky a opatrovateľov, a sledovať či ich činnosť nevykazuje známky zneužívania a novodobého pracovného otroctva.

 EUROCARERS je európska sieť zastupujúca neformálnych opatrovateľov a ich organizácie bez ohľadu na ich vek alebo konkrétnu potrebu zdravia a starostlivosti osoby, o ktorú sa starajú.

Od mája 2023 sme členmi EUROCARERS a naša podpredsedníčka Mgr. Iveta Ždiľová sa stala členkou predstavenstva Eurocarers

https://eurocarers.org/

 

 

Etapy starostlivosti

 

Fázy starostlivosti

 https://eurocarers.org/wp-content/uploads/2022/02/Artboard-23.png

Fáza 1: Nastávajúci/a opatrovateľ/ka

O Vás?

Máte rastúce obavy, že v blízkej budúcnosti bude Váš rodinný príslušník alebo priateľ (ďalej len „opatrovaný“) potrebovať čoraz viac Vašej pomoci a času. Znepokojuje Vás vek Vášho príbuzného, minulý a súčasný zdravotný stav a súčasné životné podmienky.

Kľúčové slovo: Pýtajte sa

 • Pýtajte sa, rozprávajte s opatrovaným, ktorý bude potrebovať Vašu pomoc.
 • Pýtajte sa zdravotníckych pracovníkov, na jeho/jej zdravotný stav, súvislosti.
 • Opýtajte sa právnikov a finančných poradcov.
 • Opýtajte sa svojich rodinných príslušníkov, ktorí by mohli byť zapojení do opatrovania.

Výzva

Naučte sa pochopiť čo obnáša starostlivosť aj vo vzťahu k zdravotným, finančným a emocionálnym potrebám.

Účel

Predpokladáte, že sa stanete rodinným opatrovateľom; toto je Váš čas na prípravu. Mali by ste preskúmať možnosti, zhromaždiť informácie a poskytnúť príležitosť osobe o ktorú by ste sa mali časom starať, aby sa podelila o svoje pocity a hodnoty. Toto je tiež čas, aby ste sa sústredili na starostlivosť o seba – udržiavali krok s rodinou a priateľmi, tešili sa zo svojich koníčkov a záujmov a sledovali svoje kariérne ciele.

Čo môžete ako „Nastávajúci/a opatrovateľ/ka“ urobiť?

 1. Poraďte sa s dobrým právnikom, ktorý je oboznámený s problematikou starostlivosti o starších ľudí. Informujte sa o trvalých splnomocneniach pre financie a zdravotnú starostlivosť, ako aj o závetoch; začnite proces, aby ste sa uistili, že Váš potenciálny opatrovaný má v poriadku potrebné právne dokumenty.

Opýtajte sa právnika: Čo potrebujete vedieť, aby ste boli pripravení na budúcnosť? Aké ďalšie dokumenty budeme potrebovať? Čo by sme mali mať na pamäti? (Splnomocnenie pre finančné záležitosti a zdravotnú starostlivosť menuje zástupcu, ktorý bude rozhodovať v mene opatrovaného, keď už sám nebude môcť. Ak žijete v jednom štáte a poskytujete starostlivosť v inom, zvážte vytvorenie dokumentov pre oba štáty)

 1. Spoznajte finančnú situáciu opatrovaného. Znalosť finančného stavu opatrovaného môže pomôcť pri rozhodovaní a voľbe budúcej zdravotnej starostlivosti. Spoznajte mesačný príjem z dôchodkov a sociálneho zabezpečenia; zistite viac pravidelných výdavkoch opatrovaného nielen na domácnosť, o investíciách do akcií a bankových účtoch, ak ich má. Stretnite sa s finančnými poradcami, aby ste pochopili, ako zabezpečiť, aby tieto investície vydržali čo najdlhšie.
 2. Preskúmajte možnosti komunitnej sociálno-zdravotnej starostlivosti. Ktoré agentúry domácej starostlivosti ponúkajú kvalitnú a cenovo dostupnú domácu starostlivosť? Aké možnosti bývania sú k dispozícii pre dôchodcov, centrá podporovaného bývania, denné centrá a pod ? Obráťte sa na miestne organizácie a vyžiadajte si brožúry a letáky. Okrem toho zvážte súčasný zdravotný stav a životné podmienky Vášho člena rodiny. Bude Váš/a starnúci/a príbuzný/á môcť bezpečne bývať vo svojom dome, ak bude používať invalidný vozík alebo bude pripútaný/á na lôžko? Aké zmeny môžete urobiť dnes, aby ste zabránili budúcim prekážkam pri poskytovaní starostlivosti v jeho/jej domácnosti? Alebo, sú tie potrebné zmeny takmer nemožné? Ak áno, aké ďalšie možnosti máte: Vaša domácnosť, pobytové sociálne zariadenie, ambulantné alebo terénne služby, komunitná starostlivosť?
 3. Spoznajte súčasných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Oboznámte sa s lekármi, diagnózami a naučte sa o liekoch čo najviac.
 4. Sústreďte sa na realitu a možné situácie. Majte realistický pohľad na svoju situáciu: Čo najhoršie sa môže stať? Aký je najlepší možný výsledok? Potom zistite, aké možnosti sú dostupné pre každý z týchto výsledkov.
 5. Začnite si písať denník; zaznamenávajte svoje pocity, obavy a dianie. Možno budete prekvapení pocitmi zo straty. Vaša príprava na budúcnosť Vám umožní vidieť, čo Vaša kariéra – a Vy – môžete stratiť. Obaja zažijete zmeny vo Vašom vzťahu, vo Vašich plánoch, vo Vašej miere slobody. Zapíšte si svoje myšlienky o potenciálnych stratách – a o tom, ako by ste bez nich mohli vydržať o niečo dlhšie, pomocou menších úprav a zmien.
 6. Nájdite si čas na vyriešenie vlastných problémov. Je ľahké prehliadnuť tieto problémy, keď sa život zdá ľahký. Starostlivosť, najmä keď sa zintenzívni, sťaží život. A ten je o to ťažší, ak máte nevyriešené emocionálne veci, ktoré sa týkajú opatrovaného, alebo iných členov rodiny. Ak máte problém postaviť sa sám za seba, alebo vyjadriť svoj názor, je vhodný čas na spoluprácu s terapeutom alebo životným koučom, aby ste získali dôveru vo svoje rozhodnutia a svoj názor. Bojujete s myšlienkou požiadať o pomoc? Teraz je ten správny čas zistiť prečo, a začať trénovať. Vedieť, ako a kedy požiadať o pomoc, je skvelá zručnosť, ktorá bude pre Vás obrovským prínosom.

Kniha „Štyri dohody, praktický sprievodca osobnou slobodou“ od Dona Miguela Ruiza ponúka pohľad na naše osobné kódexy správania. Ako bude Vaša opatrovateľská cesta pokračovať? Ako budete komunikovať s rodinou, priateľmi a zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí Vás môžu priviesť do šialenstva? Táto kniha Vám poskytne nástroje, aby ste si zachovali zdravý rozum.

 1. Nájdite svoju najlepšiu formu – fyzicky aj finančne. Vytvorte si rutinu z nejakého cvičenia, ktoré sa Vám páči. Maximalizujte množstvo zdravých potravín, ktoré jete. Splaťte svoje dlhy. Ušetrite, koľko môžete. Neviete ako hospodáriť s peniazmi? Čítajte knihy a navštevujte kurzy (online a vo Vašej komunite), aby ste sa cítili pohodlne. Musíte byť na tom najlepšie – fyzicky, psychicky aj finančne.
 2. Spoznajte životný príbeh opatrovanej osoby. Zdokumentujte ho príbeh v denníku, videu alebo audio nahrávke. Zbierajte recepty, fotografie, listy, básne a záznamy, ktoré odrážajú ich život a úspechy ich kariéry. Pýtajte sa na detstvo, rodičov, súrodencov a prvé lásky ich dieťaťa. Do diskusií zapojte aj ostatných členov rodiny vrátane detí.
 3. Začnite každý deň s vedomím, že máte lásku. Možno najťažšie bitky v starostlivosti začínajú v našom vnútri. Väčšina bitiek je v skutočnosti o tom, či ste milovaní alebo nie – Vašim príbuzným/nou o ktorého/ú sa staráte, ostatnými členmi rodiny, priateľmi, Vašou polovičkou.

Ukončite bitku teraz!: Vedzte, že máte lásku. Uvedomte si to teraz, aby ste si to mohli pripomenúť neskôr.

 1. Jablko denne... Čo môžete pravidelne robiť, aby ste boli zdraví? Buďte k sebe dobrí – dnes (a zajtra a každý deň potom) ste príliš dôležití na to, aby ste si nechali ujsť svoje zdravie. Inými slovami, aké je tvoje jablko?

Rýchly tip: Usporiadajte si formuláre a dokumenty, ktoré budete v budúcnosti potrebovať.

 https://eurocarers.org/wp-content/uploads/2022/02/Artboard-33.png

2. fáza: Opatrovateľ/ka začiatočník/čka

Kto ste?

Svojmu rodinnému príslušníkovi ste začali pomáhať pravidelne, týždenne, možno aj niekoľkokrát za týždeň. Vaše povinnosti siahajú od vybavovania každodenných záležitostí  a platenia účtov až po pomoc s praktickou starostlivosťou.

Vaše kľúčové slovo: Nájsť

 • Nájdite služby, ktoré Vám pomôžu.
 • Nájdite podporu, ktorá Vás uteší.
 • Nájdite spôsoby, ako si udržať a užiť aj svoje koníčky a záujmy.

Výzva

Objavte riešenia, ktoré fungujú.

Účel

Toto je Váš vstup do opatrovateľskej úlohy. Toto je Váš čas experimentovať, namočiť si nohy a zistiť, čo funguje. Toto je Vaša príležitosť dozvedieť sa, ako zdravotnícky priemysel a sociálne služby pracujú pre Vás alebo v niektorých prípadoch proti Vám. Teraz je čas, aby ste formovali svoju opatrovateľskú osobnosť: Aké povinnosti Vám vyhovujú? Aké povinnosti sú Vám nepríjemné? Ako dobre vychádzate s Vašim opatrovaným? Aké situácie by pre Vás oboch vytvorili ohromujúci stres?

Toto je tiež čas, keď získate prehľad o súčasných a budúcich rozpočtoch potrebných na poskytovanie starostlivosti, ktorú si Vaša starostlivosť vyžaduje.

Okrem toho držte krok so svojimi záľubami a záujmami (možno si budete môcť ponechať len tie, ktoré Vás najviac bavia), pričom sa uistite, že ste si zvykli tráviť čas sami a užívať si.

Čo môžete ako „opatrovateľ/ka začiatočník/čka“ urobiť?

 1. Zistite čo najviac o zdravotnom stave a chorobách Vášho opatrovaného. Poraďte sa s miestnymi podpornými občianskymi združeniami, napr. Liga proti reumatizmu, Liga proti rakovine,  alebo pobočkami a zástupcami národných organizácií, ako je Nadácia pre artritídu, Alzheimerova asociácia, Spoločnosť pre rakovinu. Zistite čo Vám a Vášmu opatrovanému prinesie budúcnosť?
 2. Naučte sa poskytovať správnu starostlivosť od zdravotníckych pracovníkov alebo z videí, príručiek alebo kníh o zdravotnej starostlivosti. Ak je Váš opatrovaný hospitalizovaný alebo dostáva krátkodobú starostlivosť v sociálnom zariadení, požiadajte personál, aby Vám ukázal správne techniky starostlivosti: zdvíhanie, presuny, polohovanie, kúpanie. Alebo si na internete vyhľadajte informácie o praktickej starostlivosti.

Je veľmi ťažké poskytnúť starostlivosť, keď si nie ste istí v tom čo robíte. Budete sa cítiť oveľa lepšie, keď si budete istí svojimi schopnosťami.

 1. Pripojte sa k podpornej skupine opatrovateľov – online alebo vo Vašej komunite. Byť opatrovateľom/kou izoluje! Podporné skupiny Vás spoja s ostatnými opatrovateľmi v podobných situáciách; často sa dozviete o zdrojoch a možnostiach od iných opatrovateľov, o ktorých ste nevedeli.
 2. Rátajte s pravidelnými prestávkami v starostlivosti. Naplánujte si pravidelné prestávky – hodinu denne, aspoň raz týždenne poobede, alebo 1 deň mesačne – podľa toho, čo zvládnete. Požiadajte o odľahčovaciu službu obec, poskytovateľov sociálnych služieb v komunite, alebo dobrovoľnícku skupinu (napríklad dobrovoľnícku skupinu vo Vašom miestnom kostole), alebo  o pomoc príbuzných, aby ste si mohli pravidelne urobiť prestávku. Príbuzní môžu pomôcť mnohými spôsobmi – cez finančnú podporu, sociálnu podporu (pravidelne volajú opatrovanému len „porozprávať sa“), ako aj pomoc pri oddychu.
 3. Spoľahnite sa na pomoc miestnych komunitných organizácií. Jedlá na kolesách, agentúry domácej starostlivosti a centrá dennej starostlivosti, aby sme vymenovali aspoň niektoré, môžu ponúkať služby, ktoré opatrovaný potrebuje.

 

Ak chcete získať zoznam služieb a organizácií vo Vašej komunite, obráťte sa na mestský alebo obecný úrad, prípadne miestnu agentúru[I1]  starostlivosti. Navštívte miestnu predajňu zdravotníckych pomôcok a nájdite zariadenia a pomôcky, ktoré umožnia udržať sebestačnosť a samostatnosť opatrovaného – a nezávislosť od vás. Pamätajte, že dovoliť pomôcť druhým je znakom sily.

 

Okrem toho sa opýtajte na miestne, regionálne alebo národné programy, ktoré môžu poskytnúť finančnú pomoc Vám a/alebo opatrovanému. S rastúcimi potrebami starostlivosti sa budú zvyšovať aj náklady s ňou spojené. Poznanie toho, aké programy Vám môžu pomôcť, Vám okrem toho, že pochopíte, čo si opatrovaný môže dovoliť, pomôže správne naplánovať budúcnosť.

 1. Majte na pamäti priania opatrovaného. Ak je to vhodné, požiadajte ho o pripomienky a nápady. Má opatrovaný stále dobrý pocit z bývania doma? Čoho sa obáva alebo priam bojí? (Toto sú tiež dobré otázky, ktoré by ste si mali položiť sami!)
 2. Zaznamenávajte zmeny vo svojom denníku. Ako sa teraz cítite? Aké sú Vaše obavy? strachy? Na akých výsledkoch pracujete? Aké straty ste v tomto období zaznamenali? Aké zmeny vo vzťahu Vám spôsobujú smútok? Aké zmeny Vám, naopak, prispeli k pohodliu?
 3. Začnite si písať druhý denník, ktorý použijete na podrobný popis potrieb opatrovaného a Vašich opatrovateľských povinností. Zaznamenajte si akékoľvek zmeny v zdravotnom stave opatrovaného, aby ste ich mohli s istotou diskutovať počas návštev u lekára. Použite svoj denník ako opatrovateľský manuál, ktorý Vám pomôže, keď iní vstúpia do starostlivosti. Pokračujte v zaznamenávaní svojho opatrovateľského príbehu vo svojom prvom denníku.
 4. Vytvorte si zvyk pravidelne organizovať rodinné stretnutia. Ak Vy a opatrovaný zdieľate domácnosť s ostatnými členmi rodiny (vrátane detí), zvážte vytvorenie domáceho poriadku.

Pravidlá pre domácnosť zahŕňajú:

 • Kto robí čo, ako a kedy;
 • Pokyny pre hádky, zábavu aj oslavy;
 • Harmonogram stretnutí a ich účel;
 • Očakávania, týkajúce sa podpory, angažovanosti a účasti.
 1. Spravujte peniaze: Vypracujte rozpočet, sledujte výdavky, odkladajte si potvrdenia o výdavkoch a bločky, nastavte systém evidencie. Udržujte výdavky na starostlivosť oddelené od svojich a rodinných. Sledujte výdavky, majte prehľad o všetkých účtoch opatrovaného, ktoré platíte. Ak ste zahltení, zvážte možnosť využiť profesionála, napríklad finančného poradcu alebo účtovníka, ktorý by dohliadal na finančnú situáciu opatrovaného, vrátane platenia účtov.
 2. Vytvorte si sporenie, aby ste si mohli kúpiť riešenia. Sporenie financuje riešenia proti nude, na prestávky a záložné plány. Prispievajte mesačnou sumou; dovoľte si flexibilitu pri používaní mesačného rozpočtu.
  • Využite nasporené peniaze  pre opatrovaného, na dom, pre Vás.
  • Využite sporenie na prenájom služieb, ako je domáca zdravotná starostlivosť, denné centrum alebo na nákupy pre opatrovaného.
  • Využite sporenie pre Váš dom (alebo dom opatrovaného) na prenájom upratovacej služby, údržby trávnika, odpratávanie snehu. Sporenie Vám pomôže kúpiť si služby poradcu alebo životného kouča alebo na hýčkanie, kurzy a vzdelávanie dospelých.
  • Požiadajte členov rodiny, aby prispievali do Vášho sporenia.
 3. Majte záložné plány a potom záložné plány pre váš záložný plán. Opýtajte sa sami seba: „Čo ak...“ a potom si vytvorte plán na zvládnutie „Čo ak je“. Ak sa to môže stať, s najväčšou pravdepodobnosťou sa to stane. Buďte pripravení s plánom.
 4. Vybudujte si svoj vlastný raj súkromia. Privlastnite si Vašu spálňu alebo kút v suteréne. Pridajte tam svoje obľúbené veci (knihy, čokoládu, sviečky, zošit, denník, hudbu, televíziu, videá, fotografie, rodinné fotografie), aby sa priestor stal útočiskom, ktoré budete radi používať.
 5. Pokračujte v udržiavaní zdravého životného štýlu. Všimnite si keď stres spôsobuje príliš veľa pohodlného jedla alebo príliš málo prechádzok. Jednou z Vašich najlepších obranných opatrení proti vplyvu stresu je zdravý životný štýl.
 6. Jablko denne... Aké je tvoje jablko v tejto fáze? Čo vám pomáha cítiť sa každý deň dobre? Užívajte si jablko každý deň.

https://eurocarers.org/wp-content/uploads/2022/02/Artboard-43.png

Fáza 3: Etablovaný/á opatrovateľ/ka

Kto ste?

Vaša účasť na starostlivosti je takmer každodenná – ak nie konštantná. Opatrovaný môže žiť  v súlade s Vami – alebo Vaša angažovanosť znamená, že Váš deň je usporiadaný tak, aby ste bol k dispozícii opatrovanému. Začínate sa pýtať, ako dlho ešte môžete takto žiť? Vaša nálada je niekedy pozitívna – ste hrdí na to, že ste mohli poskytnúť takú úžasnú starostlivosť a robiť rozhodnutia, ktoré podporujú to najlepšie pre opatrovaného – a niekedy nastúpi melanchólia – prečo práve Vy? Smútite nad stratou schopností opatrovaného a často túžite po dňoch, ktoré sa už nevrátia. A, ste unavení.

Vaše kľúčové slovo: Príjem

 

 • Prijmite pomoc od každého, kto ju ponúka;
 • Urobte si prestávky v starostlivosti;
 • Prijmite podporu.

Výzva

Nájsť oporu a silu pokračovať.

Účel

Ak chcete vytvoriť rutinu, vytvorte rozvrh pre seba aj pre opatrovaného. Rutina Vám pomôže vyrovnať sa s obrovským stresom a povinnosťami, ktoré Vás vyčerpávajú. Rutina poskytne pohodlie Vám aj opatrovanému – táto fáza môže byť pre Vás oboch najťažšia. Zmeny, na ktoré ste sa pripravili v I. a II. etape, sú teraz realitou – stali ste sa niečo ako záchranné lano pre člena rodiny alebo priateľa.

Okrem rutinnej starostlivosti o opatrovaného si vytvorte rutinu aj pre seba. Vo svojej rutine zahrňte: Čas na neočakávané; rituál, ktorým začína a končí Váš deň; a „zdravotná“ aktivita, ktorá podporuje Vaše duchovné, emocionálne, fyzické a duševné potreby.

Čo môžete ako „etablovaný/á opatrovateľ/ka“ urobiť?

 1. Určte si svoje limity vo svojom dni a vo svojej úlohe. Ako dlho môže zostať opatrovaný v domácej starostlivosti? Aký je Váš komfort pri poskytovaní starostlivosti vo Vašej domácnosti? Niektorí rodinní opatrovatelia sa napríklad cítia nepríjemne pri poskytovaní starostlivosti, keď sa opatrovaný stane inkontinentným. Iní sa rozhodnú, že môžu poskytovať starostlivosť doma, pokiaľ poistenie alebo príspevky kompenzujú časť nákladov na domácu starostlivosť. Iní majú pocit, že môžu poskytovať starostlivosť, pokiaľ to budú znášať ostatní členovia ich rodiny, ako sú manželia a dospelé deti.

Rovnako dôležité ako pochopenie svojich limitov v role opatrovateľa je rozpoznanie svojich limitov počas dňa. Zvážte:

  • Ktoré úlohy a zodpovednosti sa javia ako boj?
  • Kedy počas dňa pociťujete najväčší stres?
  • Kedy sa ocitáte v stave, že nestíhate, strácate nervy a hľadáte riešenie?
  • Čoho sa bojíte alebo čo nenávidíte?
  • Kedy sa ocitnete v konfrontácii kto-z-koho s opatrovaným?
  • Ktoré obdobia dňa sú pre opatrovaného náročné?
  • Kedy sa počas dňa zintenzívňuje Váš strach o opatrovaného?

Keď pochopíte svoje limity, môžete hľadať pomoc, aby ste zvládli to, čo je nad tieto limity. Pochopenie svojich limitov zabezpečí, že Vy, opatrovaný a Vaša rodina zostanú na bezpečnom mieste.

Každý má limity. Aké sú vaše?

 1. Aké sú limity opatrovaného? Pochopenie limitov opatrovaného Vám pomôže naplánovať si deň a zorganizovať si pomoc. Limity sa budú pravidelne meniť, preto si uvedomte zmenu tolerancie a únavy. Nie ste si istí, koľko pomoci naplánovať? Pridajte viac, ako si myslíte. Nikdy nemôžete mať príliš veľa.
 2. Pokračujte v pravidelných prestávkach. Zvážte každoročné týždenné prestávky – preskúmajte krátkodobé odľahčovacie služby v sociálnych zariadeniach vo Vašej komunite. Alebo požiadajte príbuzných, aby prevzali opatrovateľskú úlohu na týždeň alebo dva, každý rok alebo každé dva roky. Pokračujte v každodenných, týždenných a mesačných prestávkach. Držte krok so svojimi vlastnými záujmami a koníčkami, ako najlepšie viete. Nájdite si čas a vychutnajte si raj, ktorý ste vybudovali v II.
 3. Použite svoje sporenie. Vkladajte a vyberajte peniaze, použite peniaze proti nude, na prestávky a záložné plány.
 4. Držte krok s podporným systémom – podpornou skupinou opatrovateľov alebo empatickými a rozumnými rodinnými príslušníkmi alebo priateľmi.
 5. Pokračujte v informovaní sa o chorobe alebo stave opatrovaného. Čo môžete očakávať  ďalej? Chystáte sa na ďalšie štádiá v jeho alebo jej chorobe?
 6. Zvýšte úroveň pomoci, ak je to potrebné. Keď je potrebná ďalšia pomoc, prijmite to a skúste pomôcť viac. Pomyslite si: „Je v poriadku, ak úroveň pomoci ponechám takú, aká je.“ Bohužiaľ, udržanie úrovne, na ktorej opatrovaný bol, na úkor úrovne na ktorej práve je, vás oboch bude bolieť. Všimnite si problémy počas dňa a potom pracujte na pridaní pomoci opatrovanému, aby ste tieto problémy zvládli.
 7. Hospodárte s rozpočtom tak dobre, ako zvládate starostlivosť. S rastúcou potrebou starostlivosti rastie aj rozpočet. Keď má opatrovaný prostriedky na zaplatenie približne 18 mesiacov v zariadení pre seniorov, vezmite to na vedomie. Je čas na zváženie umiestnenia v opatrovateľskom dome, ak to finančné prostriedky opatrovaného možnia. Usporiadajte rodinné stretnutie, navštívte a obhliadnite si miestne zariadenia sociálnych služieb, poraďte sa s odborníkmi. Môžete sa rozhodnúť, že toto nie je čas na rozhodovanie. To je v poriadku. Je dôležité si uvedomiť, že niekedy úroveň starostlivosti a rozpočet rozhodne o tom, kde starostlivosť bude pokračovať.
 8. Pokračujte v písaní do oboch denníkov – Vášho, a druhého o opatrovanom.
 9. Odpustite si zlé chvíle a zlé dni. Nastanú. Keď sa tak stane, dajte si zrkadlo, aby ste mohli začať odznova.
 10. Stanovte si hranice, ktoré chránia: Váš čas; Vaše hodnoty; Vaše blaho, Vaše priority; Vaše Ja.

Medzi príklady komunikačných hraníc patria:

– „Po obede si dávam dvojhodinovú prestávku. V obývačke mám všetko, čo budete potrebovať.“ „Ďakujem veľmi pekne, že ste mi pomohli užiť si tento čas. Som veľmi vďačný za vašu podporu."

– „Je mi nepríjemný tón našej diskusie. Porozprávajme sa o tom zajtra." „Som objednaný, takže nemôžem vybaviť túto žiadosť.“ „Ďakujem, že na mňa myslíš."

 1. Dajte sebe a opatrovanému čas kvôli ťažkým chvíľam a zlým dňom, ktoré sa občas prihodia. Keď máte ťažké chvíle, jednoducho povedzte: „Mám zlý deň. Dám si pár minút pre seba." Keď príde rad na Vás, povedzte: „Je mi ľúto, že máš zlý deň. Na chvíľu sa vzdialim."
 2. Jablko denne... Aké je tvoje jablko v tejto fáze? V tejto fáze môžete cítiť pokušenie obetovať svoje jablko. Tvoje jablko nemožno obetovať. Vaše jablko je to, vďaka čomu sa cítite normálne, ako Vy. Nechaj si to.

https://eurocarers.org/wp-content/uploads/2022/02/Artboard-53.png 

4. fáza: Pragmatický/á opatrovateľ/ka

Kto si?

Prešli ste tým všetkým: hospitalizácia a prepúšťanie; krátkodobé odľahčovacie pobyty v zariadení sociálnych služieb; široká škála miestnych komunitných služieb. Môže sa zdať, že pochybujete o radách zdravotníckych pracovníkov; práve ste prešli systémom zdravotnej starostlivosti dostatočne dlho na to, aby ste vedeli, že niekedy sa môže zdať, že zdravotníci nemyslia na Váš najlepší záujem. Nedajte sa pomýliť.

Niektorí členovia rodiny a zdravotnícki pracovníci sa obávajú Vašej schopnosti byť humorný v situáciách, ktoré oni považujú za urážlivé. Považujú Váš postoj za „bezcitný“ a „bezohľadný“. Naopak,  máte veľmi praktický, veľmi realistický prístup k svojej opatrovateľskej úlohe – a Váš zmysel pre humor je kritickým nástrojom pre Vaše prežitie. Bez Vášho zmyslu pre humor by ste sa to vzdali už dávno.

Vaše kľúčové slovo: Vitajte

 • Vítajte radosti Vášho vzťahu;
 • Vitajte odpustenie (sebe, opatrovanému, ostatným členom rodiny a priateľom);
 • Vítajte spoločné aktivity.

Výzva

Pochopte lepšie seba i opatrovaného.

Účel

Lepšie porozumenie seba a opatrovaného. Usadili ste sa vo svojej úlohe a vo svojej rutine; teraz máte príležitosť spomaliť a zamyslieť sa. Prvé tri etapy položili základy tejto etapy, obdobia Vášho osobného rastu.

Čo môžete ako „pragmatický/á opatrovateľ/ka“ urobiť?

 1. Pracujte na tom, aby ste našli radosť vo vzťahu s opatrovaným. Najväčším zabijakom radosti sú Vaše praktické povinnosti: kúpanie, obliekanie, starostlivosť o inkontinenciu. Ale tieto povinnosti vás spájajú, toto je váš spoločný čas. Pridajte k svojej praktickej starostlivosti trochu zábavy: spievajte piesne, rozprávajte vtipy, zdieľajte ciele a sny.
 2. Pracujte na odpustení opatrovanému za predchádzajúce zranenia. Zášť voči minulej krivde a nespravodlivosti veľmi sťaží Vašu súčasnú opatrovateľskú úlohu. Upustite od toho čo bolo, a sústreďte sa na to, čo je zdravé a produktívne. Odpustenie opatrovanému je jedným z najlepších spôsobov, ako sa o seba postarať.
 3. Vypestujte si návyk užívať si spoločné aktivity. Vytvorte si rutinu spoločného času, ktorý zdieľate ako manžel-manželka, matka-dcéra, otec-syn, nie len ako opatrovateľ a opatrovaný. Uvoľnenie z roly opatrovateľa a opatrovaného vám umožní užívať si jeden druhého.
 4. Začnite myslieť na svoju budúcnosť. Aké ciele ešte musíte dosiahnuť? Ako ich môžete dosiahnuť? Ako Vám môže opatrovaný pomôcť ich dosiahnuť?
 5. Jablko denne... Aké je Vaše jablko v tejto fáze? Čo Vám pomáha cítiť sa každý deň dobre? Možno budete mať chuť vyskúšať niečo nové. To je dobré! Nikdy nemôžete mať priveľa jabĺk.

https://eurocarers.org/wp-content/uploads/2022/02/Artboard-63.png 

5. fáza: Uvedomelý/á opatrovateľ/ka

Kto si?

Poskytovali ste starostlivosť nejaký čas a teraz cítite prichádzajúci koniec.

Vaše kľúčové slovo: Dovoliť si

 • Nechajte si čas na zármutok a smútok;
 • Dovoľte si, aby Vám zostali spomienky;
 • Umožnite si reflexiu Vašich skúseností.

Výzva

Prestaňte si „robiť“ starostlivosti a zamerajte sa na „bytie“. Ste zvyknutý robiť a ísť. Teraz je čas iba jednoducho byť s opatrovaným.

Účel

Sprevádzajte opatrovaného počas jeho posledných mesiacov a týždňov a realizujte jeho rozhodnutia o starostlivosti na sklonku života, o ktorých ste obaja diskutovali počas 1. fázy (alebo čo najskôr). Keď obaja cítite, že sa cesta končí, je to čas na smútok a žiaľ. Táto fáza je o láske a dobrom pocite zo spoločnej cesty. Začnite sa zaoberať ďalšou kapitolou svojho života.

Čo môžete ako „uvedomelý/á opatrovateľ/ka“ urobiť?

 1. Použite svoju intuíciu o tom, kedy si robíte prestávky. Teraz máte obmedzené množstvo času, ktorý môžete venovať opatrovanému. Dôverujte svojej intuícii a trávte s ním toľko času, koľko uznáte za vhodné. Keď Vás ostatní povzbudia, aby ste si oddýchli a Vy viete, že nie je ten správny čas, dajte im vedieť: „Čas s opatrovaným je mojou prioritou. Vážim si Váš záujem. Som v poriadku."
 2. Nechajte si čas na zármutok a smútok. Zažívate obrovské straty. Budete to cítiť.
 3. Spomínajte s/na opatrovaného. Nemusíte rozdávať oblečenie ani odstraňovať obrázky – kým nebudete chcieť. Keď sa zdá, že rodina a priatelia váhajú hovoriť o opatrovanom (obávajú sa, že Vás rozrušia)? Ubezpečte ich, že zdieľanie spomienok, smiechu a príbehov Vám prináša veľkú útechu.
 4. S hrdosťou sa zamyslite nad svojimi opatrovateľskými povinnosťami a rozhodnutiami. Nájdite útechu vo vedomí, že ste urobili to najlepšie, čo ste mohli.
 5. Skontrolujte si denník. V čom ste dnes iný ako v deň, keď ste si prvýkrát začali písať do denníka? Ako využijete túto skúsenosť na zlepšenie Vašich budúcich vzťahov?
 6. Jablko denne... Aké je vaše jablko v tejto fáze? Možno máte pocit, že jablko v tejto fáze je zbytočné. Vezmite si jablko. To vám dáva pocit, že ste to vy.
 7. Po starostlivosti. Spojte sa s ostatnými bývalými rodinnými opatrovateľmi, ktorí sa prispôsobujú životu po starostlivosti.

https://eurocarers.org/wp-content/uploads/2022/02/Artboard-73.png 

6. fáza: Opatrovateľ/ka konfrontovaný/á so smrťou

Kto si?

Vaša rola opatrovateľa sa skončila pred viac ako dvoma rokmi. Zistili ste, že Vás niečo núti meniť životy iných opatrovateľov. Pohotovo zdieľate informácie s opatrovateľmi v skorších štádiách, založíte sociálny podnik zameraný na pomoc rodinným opatrovateľom alebo si nájdete prácu, v ktorej budete pomáhať iným rodinným opatrovateľom. Vážite si každý vzťah, ktorý máte vo svojom živote, uvedomujúc si, že každý deň rovnako ako vlastné zdravie by ste nikdy nemali považovať za samozrejmosť.

Vaše kľúčové slovo: Poklad

 • Vážte si svoje sny;
 • Oceňte výzvy, ktoré Vás viedli k príležitostiam a novým zručnostiam;
 • Vážte si príležitosti zdieľať získané skúsenosti;
 • Uchovajte si spomienky na opatrovaného.

Výzva

Integrujte svoju bývalú rolu opatrovateľa do svojho nového života

Účel

Implementujte do života lekcie, ktoré ste sa naučili v role opatrovateľa počas starostlivosti, a od Vašich rodinných príslušníkov a priateľov. Počas tohto štádia, ktoré môže trvať tak dlho, ako si želáte, dokonca aj celý život, zbierate plody svojho úsilia.

Čo môžete ako „opatrovateľ/ka konfrontovaný/á so smrťou“ urobiť?

 1. Nasleduj svoje sny. Urobte zo svojich snov realitu.
 2. Rodinní opatrovatelia na Vás budú hľadieť ako na mentora a vodcu. Umožnite opatrovateľom v skorších štádiách rovnakú slobodu zakopnúť a zosilnieť, akú ste mali Vy. Podeľte sa o svoje skúsenosti s budúcimi opatrovateľmi, začiatočníkmi, etablovanými opatrovateľmi a pragmatickými opatrovateľmi. Môžu sa od vás učiť!
 3. Vážte si spomienky, ktoré máte na opatrovaného. Naďalej si pravidelne pripomínajte opatrovaného vytvorením nových rituálov, ako je vychutnanie si kornútku zmrzliny na jeho/jej počesť v deň narodenín alebo sadením stromov na ich počesť. Čítanie a prezeranie si denníka bude skvelý spôsob, ako si pospomínať. Samozrejme, najlepším pamätníkom na pamiatku opatrovaného je život, ktorý si vybudujete, plný zdravých vzťahov, produktívnej kariéry, radosti a smiechu.
 4. Jablko denne... Vaše jablká ťa podržali. Teraz zvážte, ako ich použijete na vytvorenie vlastnej budúcnosti. Ako sa zmenili vaše jablká? ako ste sa zmenili? Čo by ste chceli skúsiť ďalej? Choďte na to! Svet je Vaše jablko.
 5. Po starostlivosti. Spojte sa s ostatnými bývalými rodinnými opatrovateľmi, ktorí sa prispôsobujú životu po starostlivosti.

Posledná aktualizácia 9. septembra 2022

Zdroj: https://eurocarers.org/the-stages-of-caregiving/

 

Mnohí sa nás pýtate na postup a možnosti kde, čo, ako treba začať vybavovať aby ste sa vedeli postarať o svojho príbuzného, seniora, dieťa. Aký je postup, aké su možnosti.

Platforma rodín spracovala všetky dostupné možnosti:

https://www.platformarodin.sk/na-co-mam-narok/socialne-sluzby/odlahcovacia-sluzba/

 

Skvelou pomôckou je aj brožúra ktorú pripravilo SocioFórum.

https://socioforum.sk/wp-content/uploads/2022/02/socioforum_pomoc-2021-1.pdf

 

Liga proti rakovine: 

https://www.lpr.sk/socialne-zabezpecenie/pravna-poradna-opatrovatelsky-prispevok/

 

slovensko.sk

https://www.slovensko.sk/.../zivotn.../_opatera-clena-rodiny