OPATROVATEĽSKÝ PRÍSPEVOK

Príspevok na opatrovanie slúži na zabezpečenie pomoci osobe s ťažkým zdravotným postihnutím pri úkonoch sebaobsluhy  a starostlivosti o domácnosť. Príspevok je možné poberať iba vtedy, ak je opatrovaný osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a je odkázaný na opatrovanie. Odkázanosť na opatrovanie sa posudzuje tak, že sa zhodnotí, či osoba s ťažkým zdravotným postihnutím dokáže sama zvládnuť činnosti z oblasti stravovania a pitného režimu, vyprázdňovania močového mechúra a hrubého čreva, osobnej hygieny, celkového kúpeľa, obliekania, zmeny polohy, sedenia a státia, pohybu po schodoch, pohybu po rovine, orientácie v prostredí, dodržiavania liečebného režimu a či je potrebné na ňu pri týchto činnostiach dohliadať. Za jednotlivé oblasti sa prideľujú body, a to buď 10, čo znamená, že zdravotne postihnutý pomoc nepotrebuje, 5, ak pomoc potrebuje pri niektorých úkonoch a 0, keď pomoc potrebuje pri všetkých. Podľa počtu bodov je osoba zaradená do jedného zo šiestich stupňov odkázanosti. Opatrovateľský príspevok možno priznať pri odkázanosti piateho a šiesteho stupňa.

Zoznam činností a stupne odkázanosti nájdete tu.

Opatrovaný môže počas dňa navštevovať zariadenie dennej pobytovej sociálnej služby (napríklad denný stacionár) alebo školské zariadenie. Taktiež mu môže byť poskytovaná opatrovateľská služba od obce v rozsahu najviac osem hodín mesačne. Poberanie peňažného príspevku na opatrovanie je nezlučiteľné s poberaním príspevku na osobnú asistenciu a s poskytovaním týždennej alebo celoročnej pobytovej sociálnej služby. Nie je teda možné poberať opatrovateľský príspevok za opatrovanie človeka, ktorý žije v domove sociálnych služieb.

Príspevok sa neposkytuje osobe, ktorá je opatrovaná, ale osobe, ktorá človeka s ŤZP opatruje. Opatrovať môže manžel, manželka, rodič, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta (aj ovdovená žena po synovi svokry alebo svokra) , zať (aj ovdovený muž po dcére svokry alebo svokra),  svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec alebo osoba, ktorá s opatrovaným  býva, t. j. má rovnakú adresu trvalého alebo prechodného pobytu.  Opatrovateľ musí byť plnoletý, plne spôsobilý na právne úkony, fyzicky a psychicky spôsobilý vykonávať opatrovanie. Dôležitou podmienkou je, aby osoba s ŤZP súhlasila s tým, že ju bude opatrovať.

Opatrovateľ môže popri opatrovaní externe študovať alebo byť zamestnaný, jeho mesačný príjem však nesmie byť vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima (od 1. júla 2023 je životné minimum jednej plnoletej fyzickej osoby 268,88 € mesačne). Štúdium alebo výkon zamestnania musia opatrovateľovi umožňovať vykonávať opatrovanie.

Ako o opatrovateľský príspevok požiadať?

Žiadosť o priznanie príspevku sa podáva písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa – človeka, ktorý bude opatrovanie vykonávať. K žiadosti je potrebné priložiť lekársky nález od ošetrujúceho lekára, nie starší ako šesť mesiacov a doklady o výške príjmu a hodnote majetku žiadateľa o príspevok aj osoby, ktorá má byť opatrovaná. Podkladom na vydanie rozhodnutia o príspevku je komplexný posudok, hodnotiaci zdravotný stav a stupeň odkázanosti opatrovaného, ako aj možnosti a schopnosti žiadateľa sa o neho postarať. Zdravotný stav opatrovaného hodnotí posudkový lekár ÚPSVR na základe predloženej zdravotnej dokumentácie. Pri posudzovaní zdravotného stavu úradom práce, sociálnych vecí a rodiny sa na rozdiel od posudzovania invalidity Sociálnou poisťovňou zvyčajne nevyžaduje prítomnosť zdravotne postihnutého (iba ak by o to požiadal). Posudok by mal byť vyhotovený do 60 dní, po ktorých má úrad ešte 30 dní na vydanie rozhodnutia. Úrad práce by teda mal rozhodnúť najneskôr do  90 dní od podania žiadosti.

Tlačivo žiadosti o príspevok:

https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/Ziadost_o_PP_na_O_c._2.pdf

Postup pri vyplňaní žiadostí:

https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/urady/MI/OPPnKTZP/KZK_2013_PP_OPATROVANIE.pdf

Výška príspevku

Od 1. júla 2023 sa zvýšil opatrovateľský príspevok nasledovne (v €):

Opatrovanie 1 osoby s ŤZP 569€

Opatrovanie  2 osôb s ŤZP 756,80€

Opatrovanie 1 osoby s ŤZP poberateľom plného invalidného dôchodku, starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, výsluhového dôchodku 426,75€

Opatrovanie 2 osôb s ŤZP poberateľom plného invalidného dôchodku, starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, výsluhového dôchodku 567,60€

Opatrovateľský príspevok je v zákone určený pevnou sumou a nie je viac naviazaný na životné minimum. Znamená to, že aj v prípade zvýšenia sumy životného minima, opatrovateľský príspevok zostane rovnaký. Vláda SR však môže svojim nariadením zmeniť výšku opatrovateľského príspevku vždy k 1. júlu kalendárneho roka.

Výška príspevku sa znižuje o sumu, o ktorú príjem opatrovaného presahuje dvojnásobok životného minima. Ak je opatrovaným nezaopatrené dieťa, peňažný príspevok na opatrovanie sa zníži o sumu, ktorou príjem opatrovaného prevyšuje trojnásobok sumy životného minima. Uvedené neplatí (príspevok sa nekráti), ak opatrovateľ poberá plný invalidný, starobný alebo predčasný starobný dôchodok.

Opatrovateľský príspevok je ale možné aj zvýšiť o 100 € mesačne, ak je opatrovaným nezaopatrené dieťa a opatrovateľ nemá nijaký iný príjem.

Opatrovateľský príspevok sa nekráti pri hospitalizácii opatrovaného dlhšej jako 30 dní. Pokiaľ opatrovaný zomrie, príspevok sa poskytne za celý kalendárny mesiac, v ktorom zomrel, aj za nasledujúci mesiac.  

Opatrovateľský príspevok sa nekráti ani v prípade, ak opatrovaný navštevuje školu alebo školské zariadenie, či zariadenie sociálnych služieb v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne.

Opatrovateľský príspevok sa vypláca mesačne pozadu.

Sociálne postavenie opatrovateľa

Poberateľ príspevku na opatrovanie je tzv. poistencom štátu, a teda štát za neho platí poistné na dôchodkové poistenie a zdravotné poistenie. Osoba, ktorej sa poskytuje príspevok na opatrovanie je dôchodkovo poistená po celý čas trvania opatrovania. Na vznik nároku na starobný dôchodok je potrebné byť dôchodkovo poistený aspoň 15 rokov.  Opatrovateľ, ktorý je dôchodkovo poistený z iných dôvodov (napríklad zamestnanie, výkon samostatnej zárobkovej činnosti), opatrovateľ, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok a opatrovateľ, ktorý dovŕšil dôchodkový vek, nie sú dôchodkovo poistení z titulu opatrovania. Poistné na dôchodkové poistenie je odvádzané z minimálneho vymeriavacieho základu, čo ovplyvňuje výšku budúceho dôchodku. Poberateľ príspevku na opatrovanie nie je nemocensky poistený, a teda nemá nárok na dávky nemocenského poistenia, ako sú nemocenské, materské a ošetrovné (samozrejme za predpokladu, že nie je nemocensky poistený z iných dôvodov). Po skončení opatrovania nemá opatrovateľ nárok na podporu v nezamestnanosti. Peňažný príspevok za opatrovanie je príjem oslobodený od dane, ale započítava sa do vlastného príjmu manžela/manželky na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane.

Kontrola výkonu opatrovania

Jednou z úloh úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je aj kontrolovať, či opatrovateľ nezanedbáva svoje povinnosti. Poverený zamestnanec úradu je oprávnený navštíviť opatrovaného v jeho domácnosti a osobne preveriť, ako sa o neho opatrovateľ stará. Taktiež môže od opatrovateľa požadovať rôzne informácie a vysvetlenia týkajúce sa opatrovania. Pokiaľ sa kontrolou zistia závažné nedostatky v kvalite a rozsahu pomoci, úrad môže rozhodnúť o odňatí peňažného príspevku za opatrovanie a zastavení jeho výplaty. Po odstránení nedostatkov môže byť príspevok opätovne vyplácaný.

Opatrovateľ má voči úradu aj oznamovaciu povinnosť, čo znamená, že mu musí do ôsmych dní oznámiť začatie poskytovania odľahčovacej služby, vykonávania zamestnania, pobytu v zdravotníckom zariadení a zvyšovanie kvalifikácie štúdiom.   

Neoprávnene vyplatený opatrovateľský príspevok je opatrovateľ povinný úradu vrátiť. Povinnosť vrátiť príspevok zaniká uplynutím desiatich rokov odo dňa, kedy bol príspevok opatrovateľovi vyplatený.

Zdroj: https://www.lpr.sk/socialne-zabezpecenie/pravna-poradna-opatrovatelsky-prispevok/